Katrien en Jozef

OUDERSCHAPSPLAN

 

Gezagsco-ouderschap
Hoofdverblijf bij moeder
Moeder beheert de kosten

 

37 regelingen voor
Pieter 9 jaar en Karel 6 jaar

 

Pieter Simon Karel familienaam, geboren op 4 november 2009 te Gent
Karel Leo Lucas familienaam, geboren op 7 april 2012 te Gent

 

Vader Jozef familienaam, bediende, geboren op 5 oktober 1981 te Melle
Moeder Katrien familienaam, thuiswerkend, geboren op 15 juli 1984 te Oostakker

 

datum
officieel adres van moeder en de twee kinderen is adres
officieel adres van vader is adres

 

GEZAG

 

1. De ouders oefenen het ouderlijk gezag samen uit. De ouders nemen samen alle belangrijke beslissingen over de kinderen.

 

2. Belangrijke beslissingen over de kinderen zijn onder andere:
• het officiële adres van de kinderen
• de verblijfsregeling (en de eventuele verandering)
• de kostenregeling (en de eventuele verandering)
• het beheer en het genot van de goederen van de kinderen
• keuze van de school, studierichting, al dan niet jaar overdoen
• keuze van de huisarts
• verblijf in een internaat
• filosofische oriëntatie
• bijzondere medische en opvoedkundige beslissingen: consultatie specialist of therapeut
• aanvraag van een paspoort of een visum
• huwelijk van de kinderen
• reis naar het buitenland zonder een ouder
• lidmaatschap van verenigingen
• doorlopende vrijetijdsactiviteiten

 

3. Dagelijkse beslissingen over de kinderen zijn onder andere de keuze van éénmalige vrijetijdsactiviteiten, raadpleging van huisarts, babysit, voeding, naschoolse opvang, vervoermiddel van en naar school, bedtijd, tv-programma's, internetgebruik. Deze beslissingen worden genomen door de ouder bij wie de kinderen op dat moment verblijven.

 

VERBLIJF

 

4. De verblijfsregeling begint vanaf 1 maart 2018.

 

5. Wanneer er op het moment van de overgang geen school is, dan brengt vader de kinderen naar moeder en haalt vader de kinderen bij moeder op.

 

Schoolperiodes

 

6. Op schooldagen verblijven de kinderen bij moeder. In weekends verblijven de kinderen afwisselend bij moeder en vader. Om de 14 dagen verblijven de kinderen bij vader van vrijdag na schooltijd tot zondag 18u00.

 

7. De weekendregeling begint in september met het eerste weekend na de eerste schooldagen bij moeder, en na de kerst- en paasvakantie met het eerste weekend na de vakantie bij vader.

 

Zomervakantie

 

8. Tijdens de zomervakantie verblijven de kinderen een aaneensluitende periode van drie weken bij vader; namelijk van 1 augustus 10u00 tot 21 augustus 18u00. Alle andere dagen van de zomervakantie verblijven de kinderen bij moeder. De zomervakantie begint op de eerste zondag (18u00) na de laatste officiële schooldag. De gewone weekendregeling loopt dus verder tot en met het weekend na de laatste schooldag. De kinderen verblijven na 21 augustus bij moeder tot en met het eerste weekend na de eerste schooldag in september. Het tweede weekend verblijven de kinderen bij vader, enzovoort.

 

Paas- en kerstvakantie

 

9. De kinderen verblijven de helft van de paas- en kerstvakantie bij vader en moeder. In de even jaren verblijven de kinderen de eerste helft bij vader en de tweede helft bij moeder. In de oneven jaren omgekeerd. De eerste helft loopt van vrijdag na schooltijd tot vrijdag 12u00. De tweede helft loopt van vrijdag 12u00 tot vrijdag 12u00. Het eerste weekend van de vakantie wordt verlengd van vrijdag na schooltijd tot de volgende vrijdag om 12u00. Het weekend in het midden van de vakantie wordt ook verlengd van vrijdag 12u00 tot de volgende vrijdag 18u00. Het laatste weekend van de vakantie is een gewoon weekend van vrijdag 18u00 tot zondag 18u00. Het volgende weekend na de vakantie verblijven de kinderen bij vader.

 

Krokus- en herfstvakantie

 

10. De kinderen verblijven afwisselend tijdens de krokus- en herfstvakantie bij moeder en vader. In de even jaren verblijven de kinderen in de krokusvakantie en in de herfstvakantie bij vader. In de oneven jaren verblijven de kinderen in de krokusvakantie en in de herfstvakantie bij moeder. De gewone weekendregeling wordt niet onderbroken. De krokus- en de herfstvakantie lopen van zondag 18u00 tot vrijdag 18u00. De vakantie wordt dus, ofwel aan het begin of op het einde, met een weekend verlengd.

 

Feestdagen, en schoolvrije dagen in de schoolweek

 

11. Op feestdagen en op schoolvrije dagen verblijven de kinderen bij die ouder bij wie ze normaal verblijven. De gewone verblijfsregeling wordt niet onderbroken.

 

12. Wanneer paasmaandag na de paasvakantie valt, dan verblijven de kinderen bij de ouder bij wie de kinderen op paaszondag verblijven. Het paasweekend wordt verlengd tot dinsdag, begin schooltijd.

 

13. In de even jaren verblijven de kinderen
bij vader van 24 december 14u00 tot 25 december 14u00
bij moeder van 31 december 14u00 tot 1 januari 14u00.
In de oneven jaren omgekeerd.

 

KOSTEN

 

14. Elke ouder betaalt, wanneer de kinderen bij hem/haar verblijven, met eigen inkomen de aparte kosten. Aparte kosten zijn onder andere:
• woonkosten, meubels (bed, kast, bureau), beddengoed
• eten, drinken
• opvang, babysit
• telefoonkosten o.a. naar de andere ouder
• kousen, ondergoed, pyjama, pantoffels, laarzen, verzorging, huisapotheek
• gezinsvakantie, eenmalige vrijetijdsactiviteiten, uitstapjes
• opvang of kamp in een vakantieperiode, bijvoorbeeld kamp van de jeugdbeweging, sportkamp
• speelgoed
• familiale verzekering

 

15. Vader betaalt met eigen inkomen de vervoerkosten voor de eventuele overgangen van de ene ouder naar de andere.

 

Moeder beheert de gezamenlijke kosten

 

16. Moeder heeft de kinderen fiscaal ten laste. Het officiële adres van de kinderen is bij moeder. Moeder ontvangt en behoudt alle voordelen door een kind fiscaal ten laste te hebben, onder andere het belastingvoordeel.

 

17. Vader opent het recht op kinderbijslag. Moeder ontvangt de kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds stort de kinderbijslag op een rekening van moeder.

 

18. Moeder betaalt de gewone gezamenlijke kosten met: kinderbijslag, het belastingvoordeel in haar personenbelasting door kind fiscaal ten laste, een eventuele studietoelage, een eigen bijdrage in onderhoud en het maandelijkse onderhoudsgeld van vader.

 

19. Moeder betaalt de buitengewone gezamenlijke kosten met een eigen bijdrage in onderhoud en een extra bedrag aan onderhoudsgeld van vader. De ouders betalen elk de helft van deze buitengewone gezamenlijke kosten. Deze kosten zijn, op voorlegging van factuur, terugvorderbaar. Voordat moeder de buitengewone kost betaalt, brengt zij vader van de kostprijs op de hoogte. Moeder bezorgt jaarlijks (eind december) aan vader een fotokopie van de facturen voor de buitengewone kosten van het voorbije jaar. In de eerstkomende maand januari betaalt vader hiervan de helft aan moeder.

 

20. Gewone gezamenlijke kosten zijn:
• noodzakelijke kledingkosten, onder andere schoenen en jassen
• noodzakelijke schoolkosten en studiekosten, bijvoorbeeld: boekentas, schriften, schrijfgerief, schoolwerkgerief, leesboeken, studieboeken, schooltijdschrift, tekengerief, verf, passer, schooluitstapjes, schoolreizen van één dag tot één week (bijvoorbeeld bosklas of zeeklas), bijlessen, taalles, schoolkleren, gymnastiekkleren
• een abonnement trein of tram of bus
• de volgende kosten voor hogere studies: per studiejaar de eerste 200 euro (bedrag jaarlijks in januari aangepast aan de index van de consumptieprijzen) voor studieboeken en cursussen
• noodzakelijke gezondheidskosten, bijvoorbeeld: ziekte- en hospitalisatieverzekering voor de kinderen, remgeld voor doktersconsultaties (ook tandarts, oogarts) en door een dokter voorgeschreven geneesmiddelen
• noodzakelijke welzijnskosten, bijvoorbeeld: logopedie, therapie voor emotionele problemen of gedragsmoeilijkheden
• noodzakelijke kosten doorlopende vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld: wekelijkse jeugdbeweging, toneelles, zwemles, zwemvest, muziekles, pianoles, sportactiviteiten, lidgeld voetbalclub, voetbaluitrusting, reiszak, slaapzak, luchtmatras, rugzak, fietsherstellingen, muziekinstallatie
• portefeuille, uurwerk
• kapper

 

21. Buitengewone gezamenlijke kosten zijn kosten boven 100 euro (bedrag jaarlijks in januari aangepast aan de index van de consumptieprijzen), bijvoorbeeld:
• niet terugbetaalde noodzakelijke gezondheidskosten (totaal remgeldkost van de volledige behandeling) voor bijvoorbeeld een operatie, een beugel, een bril, steunzolen
• een langdurige noodzakelijke behandeling (vanaf de 10de consultatie) bij een bepaalde specialist; bijvoorbeeld een logopedist, een therapeut, een bijlesgever
• niet terugbetaalde hospitalisatiekosten
• een buitenlandse schoolreis of studiereis
• een fiets, een brommer, verzekering brommer, onderhoud brommer, rijexamen auto of moto
• eerste en tweede communiefeest, trouwfeest
• een computer voor kind, gsm voor kind, een muziekinstrument
• studiegebonden kosten voor hogere studies: inschrijving, deelname aan examens, studieboeken en cursussen teksten en kopieën (behalve jaarlijks 200 euro), pc en toebehoren, duurzaam materiaal (bijvoorbeeld tekentafel), studiebegeleiding, studiereizen, studiebezoeken, stage, eindwerk, deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's
• niet strikt studiegebonden kosten voor hogere studies: huisvesting (huur en verbruik kot), vervoer, ontspanning en vrije tijd (tv, muziekinstallatie), noodzakelijke tijdschriften, abonnementen en krant

 

Vader betaalt onderhoudsgeld voor gezamenlijke kosten

 

22. Vader betaalt onderhoudsgeld voor de kinderen vanaf maart 2008 tot wanneer de kinderen geen recht meer geven op kinderbijslag, en in elk geval op de 25ste verjaardag van de kinderen. Na de 18de verjaardag van de kinderen betaalt vader onderhoudsgeld voor de kinderen, zolang ze studeren en blijk geven van voldoende ijver en bekwaamheid.

 

23. Vader betaalt maandelijks 100 euro onderhoudsgeld voor Pieter en 100 euro onderhoudsgeld voor Karel. Vader betaalt het onderhoudsgeld vóór de 25ste van elke maand via een vaste overschrijvingsopdracht op de rekening nummer van moeder met vermelding 'onderhoudsgeld voor de kinderen'.

 

24. Vader betaalt het onderhoudsgeld ook in de maand waarin de kinderen in de zomervakantie drie weken bij vader verblijven.

 

25. Het onderhoudsgeld wordt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De indexaanpassingen gebeuren volgens de formule: basisbedrag maal nieuw indexcijfer gedeeld door aanvangsindexcijfer. Als basisbedrag geldt 100 euro per kind. Als nieuw indexcijfer geldt het indexcijfer van de maand december van het voorafgaande jaar. Als aanvangsindexcijfer geldt het indexcijfer van december 2018.

 

26. Vanaf de maand van de 16de en de 18de verjaardag van de kinderen verhoogt het onderhoudsgeld telkens met een vast bedrag; namelijk 25 euro. Dit verhogingsbedrag wordt niet aangepast aan een indexcijfer.

 

27. Als vader als alleenstaande een werkloosheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering (na minimum één jaar ziekte) of een leefloon krijgt, dan bedraagt het onderhoudsgeld voor de kinderen 1/8ste van de uitkering of het leefloon. Als samenwonende werkloze of invalide betaalt vader het normale bedrag voor onderhoudsgeld.

 

28. Als het maandelijks officiële netto-inkomen uit arbeid (loon of vervangingsinkomen zonder jaarlijks vakantiegeld en premies) van vader minder is dan 900 euro (bedrag jaarlijks in januari aangepast aan de gezondheidsindex), dan bedraagt het maandelijks onderhoudsgeld voor de kinderen 1/8ste van het maandelijkse officiële netto-inkomen van vader.

 

29. De eventuele vermindering van het onderhoudsgeld begint vanaf de maand die volgt op de maand waarin vader aan moeder een kopie van een officieel document gaf, waaruit blijkt dat hij uitkering krijgt of dat zijn maandelijks inkomen minder is dan 900 euro. De vermindering is tijdelijk. Zodra vader geen uitkering meer krijgt (of samenwoont) en zijn inkomen meer is dan 900 euro, betaalt vader opnieuw het normale bedrag aan onderhoudsgeld.

 

30. Vader betaalt zijn bijdrage voor buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks extra bedrag onderhoudsgeld, dat hij samen met het normale bedrag aan onderhoudsgeld in januari overschrijft op de rekening van moeder, met vermelding 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kost'.

 

CONFLICTBEHEERSING

 

31. Wanneer de toestand van de kinderen is veranderd door nieuwe en nu niet te voorziene omstandigheden, dan kunnen de ouders in onderling overleg alle afspraken over de kinderen veranderen. De ouders kunnen samen, in overleg, de verblijfsregeling en de kostenregeling aan nieuwe omstandigheden aanpassen.

 

32. Om de vier jaar evalueren de ouders uitgebreid de verblijfsregeling: namelijk in februari 2018, 2022 en 2026. Deze drie evaluaties gaan in elk geval door, ook al is er geen conflict. De ouders en de kinderen verwoorden hun bekommernissen. Op eenvoudig verzoek van een ouder overleggen de ouders, met de hulp van een ouderschapstherapeut of een ouderschapsbemiddelaar. Als het nodig is, dan onderhandelen de ouders over een nieuwe verblijfsregeling.

 

33. Wanneer de verblijfsregeling feitelijk afwijkt van de in deze ouderschapsplan afgesproken verblijfsregeling, dan vergaderen de ouders op eenvoudig verzoek van een ouder, met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar. De bemiddelaar helpt hen de nieuwe verblijfsregeling te evalueren en eventueel zodanig aan te passen dat iedereen zich goed voelt bij de nieuwe regeling. De bemiddelaar helpt hen eventueel onderhandelen over een aangepaste kostenregeling. De verzoekende ouder maakt een afspraak met een bemiddelaar. Beide ouders betalen de helft van de kosten voor de bemiddelaar.

 

34. Moeder betaalt bepaalde buitengewone gezamenlijke kosten pas na voorafgaand akkoord van vader. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord zijn deze kosten achteraf niet terugvorderbaar. Over de volgende kosten kan moeder zelf beslissen (zonder voorafgaand akkoord): dringende medische kosten, en studiegebonden kosten voor hogere studies met uitzondering van studiereizen, studiebezoeken, stage, eindwerk, deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's (waarvoor wel het akkoord van vader nodig is). Bij conflict over de noodzaak van een buitengewone kost raadplegen de ouders een ouderschapsbemiddelaar.

 

35. Wanneer de feitelijke verblijfsregeling verandert, dan blijft de kostenregeling voor dat jaar onveranderd. De kostenregeling (het officiële adres van de kinderen, de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft, de ouder die onderhoudsgeld voor de kinderen betaalt) verandert pas vanaf januari van het volgende jaar.

 

36. Vader betaalt nalatigheidsintrest op achterstallig onderhoudsgeld. Als vader het onderhoudsgeld laattijdig betaalt; namelijk meer dan twee maanden te laat, dan moet vader zonder mondelinge of schriftelijke ingebrekestelling, per dag vertraging een nalatigheidsintrest van 2,25% betalen, vanaf de dag dat vader normaal moet betalen tot de dag dat vader werkelijk betaalt.

 

37. Bij wanbetaling van het onderhoudsgeld voor het kind, doet vader ten belope van het onbetaalde bedrag afstand van alle wedden en/of bedragen (vervangingsinkomen of andere sommen; bijvoorbeeld tegoed van de belastingen) die men hem ter welke titel ook verschuldigd is. Wanbetaling betekent dat vader twee maanden niet of een onvoldoende bedrag heeft overgeschreven op de rekening van moeder. Als het nodig is, kan moeder dit bedrag op kosten van vader rechtstreeks van de werkgever of de uitbetalingsorganisatie (bijvoorbeeld RVA of RIZIV of FPD) of de schuldenaar (bijvoorbeeld de belastingen) van vader doen overschrijven op rekening nummer van moeder. Vader zal, op eerste verzoek van moeder, het bewijs van zijn inkomsten voorleggen. De werkgever of uitbetalingsorganisatie of schuldenaar van vader moet, op eenvoudig schriftelijk verzoek van moeder, alle nuttige informatie aan moeder meedelen.