Astrid en Koen

OUDERSCHAPSPLAN

 

Gezagsco-ouderschap
Verblijfsco-ouderschap
Moeder beheert de kosten

 

70 regelingen voor
Victor 10 jaar

 

Victor Leander familienaam, geboren op 26 maart 2008 te Antwerpen

 

Moeder Astrid familienaam, opvoedster, geboren op 23 februari 1978
Vader Koen familienaam, fotograaf, geboren op 24 november 1973

 

datum
officiële adres van moeder en Victor adres
officiële adres van vader adres.

 

GEZAG

 

1. De ouders oefenen het ouderlijk gezag samen uit. De ouders nemen samen alle belangrijke beslissingen over Victor. Belangrijke beslissingen over Victor zijn onder andere:
• het officiële adres van Victor
• de verblijfsregeling (en de eventuele verandering)
• de kostenregeling (en de eventuele verandering)
• het beheer en het genot van de goederen van Victor
• keuze van de school, studierichting, al dan niet jaar overdoen
• verblijf in een internaat
• filosofische oriëntatie, bijvoorbeeld godsdienst of zedenleer
• bijzondere medische en opvoedkundige beslissingen: consultatie specialist of therapeut
• aanvraag van een paspoort, een visum
• reis naar het buitenland zonder een ouder
• lidmaatschap van verenigingen
• doorlopende vrijetijdsactiviteiten
• bedrag van het zakgeld
• de opvangregeling voor als Victor door omstandigheden (bijvoorbeeld werk of ziekte) tijdelijk meer dan een maand niet volgens de afgesproken verblijfsregeling bij een van de ouders kan verblijven

 

2. De ouders spreken telkens af wie (een van beiden of beiden samen) een gezamenlijk genomen beslissing uitvoert. In de mate van het mogelijke voeren zij een gezamenlijk genomen beslissing ook samen uit. Ze schrijven Victor samen in een school in, hun beider handtekeningen zijn nodig om een paspoort voor Victor aan te vragen en af te halen, enzovoort.

 

3. Wanneer een ouder dringend een onvoorziene belangrijke beslissing moet nemen; bijvoorbeeld toestemming voor een operatie, dan overlegt deze ouder telefonisch met de andere ouder. Wanneer overleg onmogelijk is, dan informeert deze ouder de andere ouder zo snel mogelijk over de genomen beslissing. De ouders nemen dan verdere beslissingen in overleg.

 

4. Voor beslissingen over school, studies, vrijetijdsactiviteiten en verblijf houden de ouders rekening met de bekommernissen (behoeften, bezorgdheden en wensen) van Victor. Ze betrekken Victor niet in beslissingen over de kostenregeling.

 

5. Dagelijkse beslissingen over Victor zijn onder andere: de keuze van éénmalige vrijetijdsactiviteiten, raadpleging van huisarts, babysit, voeding, naschoolse opvang, vervoermiddel van en naar school, bedtijd, tv-programma's, internetgebruik. Deze beslissingen worden genomen door de ouder bij wie Victor op dat moment verblijft.

 

VERBLIJF

 

6. De verblijfsregeling begint vanaf juli 2018. Tijdens de eerste periode; in de zomervakantie, verblijft Victor bij moeder van vrijdag 27 juni tot vrijdag 11 juli.

 

Schoolperiodes

 

7. Victor verblijft één week bij moeder en één week bij vader. De overgang is op vrijdag na schooltijd. Gaat Victor op vrijdag niet naar school, dan is de overgang op vrijdag om 18u00.

 

8. Een week bij een ouder is telkens onderbroken door een verblijf van een namiddag en nacht bij de andere ouder. In de week waarin Victor bij een ouder verblijft, haalt de andere ouder Victor op woensdagmiddag van school af en brengt deze Victor op donderdagmorgen naar school.

 

Zomervakantie

 

9. Als de ouders vóór 1 mei geen door beiden ondertekende en gedateerde schriftelijke plan hebben over de verblijfsregeling van de komende zomervakantie, dan geldt de verblijfsregeling zoals beschreven in clausules 10 en 11.

 

10. De gewone regeling, afwisselend een week/een week, wordt niet onderbroken door de zomervakantie, maar van één week aangepast naar twee weken. Een verblijfsperiode wordt in de zomervakantie niet onderbroken door een verblijf van een namiddag en een nacht bij de andere ouder. De kinderen verblijven in de zomervakantie 14 dagen ononderbroken bij een ouder.

 

11. De zomervakantie telt 4 periodes van twee weken. De overgangen blijven op vrijdag om 18u00. Victor verblijft in de volle week van de laatste officiële schooldag tot vrijdag 18u00 bij de ouder A bij wie Victor normaal in die week verblijft. Nadien begint de eerste periode van 14 dagen bij de andere ouder B. Dan verblijft Victor 14 dagen bij A, 14 dagen bij B, 14 dagen bij A. Nadien begint (eventueel in de zomervakantie) bij B de gewone regeling een week/een week.

 

Paas- en kerstvakantie

 

12. De verblijfsregeling voor de schoolperiode blijft in de paas- en kerstvakantie verder lopen. De regeling een week/een week wordt niet onderbroken, met als uitzondering kerstavond en kerstdag. Victor verblijft elk jaar op 24 december van 10u00 tot 25 december 10u00 bij vader. Victor verblijft elk jaar bij moeder van 25 december 10u00 tot 26 december 10u00.

 

Krokus- en herfstvakantie

 

13. Victor verblijft afwisselend bij moeder en vader tijdens de krokus- en herfstvakantie. In de even jaren verblijft Victor tijdens de krokus- en herfstvakantie bij vader. In de oneven jaren verblijft Victor in de krokus- en herfstvakantie bij moeder.

 

14. In de week die volgt op de krokus- of herfstvakantieweek bij A, verblijft Victor bij B en loopt de regeling een week/een week gewoon verder. Als Victor in de week vóór de vakantieweek bij B verblijft en in de vakantieweek bij A en in de week na de vakantieweek bij B, dan wordt de gewone regeling een week/een week niet onderbroken. Het is mogelijk dat de gewone regeling een week/een week onderbroken wordt door een verblijf van 14 dagen bij een ouder; namelijk als Victor de week vóór de vakantieweek en de vakantieweek zelf bij A verblijft.

 

Feestdagen, en schoolvrije dagen in de schoolweek

 

15. Op feestdagen en op schoolvrije dagen verblijft Victor bij die ouder bij wie hij normaal verblijft. De gewone verblijfsregeling wordt niet onderbroken (met kerstmis als uitzondering).
16. Op een schoolvrije dag komt begin schooltijd overeen met 9u00 en na schooltijd (tenzij op woensdag) met 18u00. Op woensdag komt na schooltijd overeen met 12u00.

 

Overgangen

 

17. Wanneer er op het moment van de overgang geen school is, dan brengt de ouder bij wie Victor heeft verbleven hem naar de andere ouder of laat hem de fiets of het openbaar vervoer nemen.

 

KOSTEN

 

18. Elke ouder betaalt met eigen inkomen de aparte kosten, wanneer Victor bij hem/haar verblijft. Aparte kosten zijn:
• woonkosten, meubels (bed, kast, bureau), beddengoed
• eten, drinken, schoolmaaltijden, schooldrankjes
• middagtoezicht, naschoolse opvang, avondopvang, babysit
• schooluitstapjes van één dag
• vervoerskosten o.a. van en naar school
• telefoonkosten naar de andere ouder
• was en strijk
• kousen, ondergoed, pyjama, pantoffels, laarzen, verzorging, huisapotheek
• gezinsvakantie, eenmalige vrijetijdsactiviteiten, uitstapjes
• opvang of kamp in een vakantieperiode, bijvoorbeeld sportkamp
• speelgoed
• familiale verzekering

 

19. De ouders geven de verblijfsregeling aan de schooldirectie. Zij vragen de schooldirectie om de rekeningen van de schoolmaaltijden en de naschoolse opvang te sturen naar de ouder bij wie het kind in die periode verblijft. Als dit niet mogelijk is voor de school, dan stuurt de school de rekeningen naar moeder. Moeder betaalt aan de school. Op de eerstkomende oudervergadering betaalt vader cash de helft aan moeder.

 

Moeder beheert de gezamenlijke kosten

 

20. Moeder heeft Victor fiscaal ten laste. Het officiële adres van Victor is bij moeder. Moeder ontvangt en behoudt alle voordelen door een kind fiscaal ten laste hebben; onder andere belastingvoordeel.

 

21. Vader opent het recht op kinderbijslag. Moeder ontvangt kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds stort de kinderbijslag op een rekening van moeder.

 

22. Als beide ouders werknemers zijn, dan opent de ouder die recht heeft op het grootste bedrag, de kinderbijslag. Als een ouder voldoet aan de voorwaarden voor verhoogde kinderbijslag (door werkloosheid of invaliditeit), terwijl de andere ouder voorrang heeft op het recht tot openen, dan doet de voorrangsgerechtigde ouder afstand van zijn voorrangsrecht. Deze ouder zal hiervoor dan een schriftelijke toestemming geven.

 

23. Victor is ingeschreven in de ziekteverzekering van de ouder die recht heeft op het beste stelsel. In 2018 is dat de ziekteverzekering van vader. Vader betaalt de door moeder betaalde gezondheidskosten die (gedeeltelijk) terugbetaald zijn door de ziekteverzekering, aan moeder terug binnen de maand nadat de ziekteverzekering (een gedeelte van) deze kosten heeft terugbetaald aan vader.

 

24. Moeder betaalt de gewone gezamenlijke kosten met: kinderbijslag, het belastingvoordeel in haar personenbelasting door kind fiscaal ten laste, een eventuele studietoelage, een eigen bijdrage in onderhoud en het maandelijkse onderhoudsgeld van vader. Moeder betaalt de buitengewone gezamenlijke kosten met een eigen bijdrage in onderhoud en een extra bedrag onderhoudsgeld van vader. De ouders dragen en betalen elk de helft van deze buitengewone gezamenlijke kosten.

 

25. Op eenvoudig verzoek van vader, kan ook vader mits voorafgaand overleg met moeder, gewone gezamenlijke kosten betalen. Moeder bepaalt op voorhand het maximumbedrag dat moeder zal terugbetalen. Vader kan bijvoorbeeld met Victor gaan winkelen en noodzakelijke kleren kopen. Op de eerstkomende oudervergadering toont vader het bewijs van betaling en betaalt moeder de kost terug aan vader. Moeder gebruikt hiervoor het geld dat moeder voor Victor beschikbaar heeft.

 

26. De ouders betalen beiden evenveel zakgeld. Op elke oudervergadering van december leggen de ouders het bedrag van het zakgeld vast. Moeder geeft op de vergadering aan vader de helft van het zakgeld tot de volgende oudervergadering. Moeder gebruikt hiervoor het geld dat moeder voor Victor beschikbaar heeft.

 

27. Op elke oudervergadering beslissen de ouders of er een buitengewone gezamenlijke kost is (bijvoorbeeld een fiets) en wie met welk maximumbedrag de aankoop zal doen. Als vader deze kost betaalt, dan toont hij op de volgende oudervergadering het bewijs van betaling. Moeder betaalt dit bedrag terug aan vader. Moeder gebruikt hiervoor het geld dat moeder voor Victor beschikbaar heeft.

 

Vader betaalt onderhoudsgeld voor gezamenlijke kosten

 

28. Vader betaalt onderhoudsgeld voor Victor vanaf januari 2018 totdat Victor een eigen inkomen heeft uit arbeid of een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering of invaliditeitsuitkering) of een leefloon, tot maximum 25 jaar. Als Victor na 18 jaar stopt met studeren, dan betaalt vader verder onderhoudsgeld tot de maand vóór de eerste maand waarin Victor een eigen inkomen heeft uit arbeid of vervangingsinkomen of leefloon. Als Victor na 18 jaar verder studeert, dan betaalt vader verder onderhoudsgeld, op voorwaarde dat Victor studeert en blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid.

 

29. Als Victor met maximum één jaar onderbreking tussen bachelor- en masterstudies verder studeert voor een masterdiploma, dan betaalt vader nog maximum drie jaar onderhoudsgeld. Tijdens het eventuele jaar onderbreking betaalt vader geen onderhoudsgeld als Victor een eigen officieel inkomen (uit arbeid of vervangingsinkomen of leefloon) heeft.

 

30. Vader betaalt maandelijks 100 euro onderhoudsgeld voor Victor.

 

31. Vanaf de maand van de 12de en de 18de verjaardag van Victor verhoogt het onderhoudsgeld met 50 euro (bedrag niet aan te passen aan een indexcijfer). Vanaf maart 2020 betaalt vader dus maandelijks 150 euro en vanaf maart 2021 maandelijks 200 euro. Deze verhogingen op 12 jaar en 18 jaar gebeuren als en zodra vader een maandelijks officieel netto-inkomen heeft van minimum 1.500 euro (bedrag jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen).

 

32. Vader betaalt het onderhoudsgeld vóór de 25ste van elke maand via een vaste overschrijvingsopdracht op de rekening nummer van moeder, met vermelding 'onderhoudsgeld voor Victor'.

 

33. Het onderhoudsgeld wordt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De indexaanpassingen gebeuren volgens de formule: basisbedrag maal nieuw indexcijfer gedeeld door aanvangsindexcijfer. Als basisbedrag geldt 100 euro (of het door de leeftijd van Victor verhoogd bedrag). Als nieuw indexcijfer geldt het indexcijfer van de maand december van het voorafgaande jaar. Als aanvangsindexcijfer geldt het indexcijfer van december 2018. Op elke oudervergadering van december berekenen de ouders de jaarlijkse indexaanpassing van het onderhoudsgeld.

 

34. Zodra Victor een eigen tijdelijk officieel inkomen verwerft; bijvoorbeeld door een studentenjob, zullen de ouders op elke oudervergadering in december berekenen hoeveel onderhoudsgeld vader voor Victor bij de belastingen aangeeft, zodat het totale jaarlijkse inkomen van Victor niet zo hoog wordt dat moeder het belastingvoordeel (voor Victor fiscaal ten laste) verliest.

 

Gewone gezamenlijke kosten

 

35. Gewone gezamenlijke kosten zijn:
• noodzakelijke kledingkosten; onder andere schoenen en jassen
• noodzakelijke schoolkosten en studiekosten tot en met middelbaar onderwijs, bijvoorbeeld: boekentas, schriften, schrijfgerief, schoolwerkgerief, leesboeken, studieboeken, schooltijdschrift, tekengerief, verf, passer, schoolreizen van meer dan een dag (bijvoorbeeld bosklas of zeeklas), bijlessen, taalles, schoolkleren, gymnastiekkleren
• tijdens hogere studies: teksten en kopieën, en jaarlijks 300 euro voor studieboeken en cursussen
• noodzakelijke gezondheidskosten, bijvoorbeeld: ziekte- en hospitalisatieverzekering voor Victor, remgeld van doktersconsultaties (ook tandarts of oogarts of andere specialist) en door een dokter voorgeschreven geneesmiddelen, niet terugbetaalde hospitalisatiekosten
• noodzakelijke welzijnskosten, bijvoorbeeld: logopedie, therapie voor emotionele problemen of gedragsmoeilijkheden
• noodzakelijke kosten doorlopende (gezamenlijke) vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld: wekelijkse jeugdbeweging, toneelles, zwemles, zwemvest, muziekles, pianoles, sportactiviteiten, lidgeld voetbalclub, voetbaluitrusting, reiszak, slaapzak, luchtmatras, rugzak, fietsherstellingen, muziekinstallatie, onderhoud brommer
• portefeuille
• kapper
• zakgeld

 

Buitengewone gezamenlijke kosten

 

36. Buitengewone gezamenlijke kosten zijn:
• niet terugbetaalde noodzakelijke gezondheidskosten (totaal remgeldkost voor de volledige behandeling) van bijvoorbeeld een operatie, een beugel, een bril, steunzolen
• een langdurige noodzakelijke behandeling (vanaf de 10de consultatie) bij een bepaalde specialist; bijvoorbeeld een logopedist, een therapeut, een bijlesgever
• jaarlijks inschrijvingsgeld middelbare school
• een buitenlandse schoolreis (bijvoorbeeld skiklas) of studiereis, een taalkamp
• een fiets, een brommer, verzekering brommer, een abonnement trein of tram of bus, rijexamen auto of moto
• het jaarlijkse kamp van de jeugdbeweging (zowel in de periode bij vader of moeder)
• feest van de vrijzinnige jeugd, trouwfeest
• een computer voor Victor, gsm voor Victor, uurwerk, een muziekinstrument
• tekort op de studierekening voor hogere studies
• eenmalige, noodzakelijke kosten boven 100 euro

 

37. Vader betaalt zijn bijdrage aan buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks extra bedrag aan onderhoudsgeld dat vader samen met het bedrag aan onderhoudsgeld in januari overschrijft op de rekening van moeder, met vermelding 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kost'.

 

De ouders beheren samen de studierekening

 

38. De ouders sparen samen op een spaarstudierekening nummer op naam van beide ouders. Moeder stort vanaf september 2018 maandelijks 25 euro op deze rekening, vanaf september 2020 50 euro, en vanaf september 2024 75 euro. Zij gebruikt hiervoor het geld dat zij voor Victor beschikbaar heeft.

 

39. De ouders beheren samen de studierekening. Hun beider handtekeningen zijn nodig om geld af te halen. Het geld staat vast tot de 18de verjaardag van Victor: 26 maart 2026. De ouders betalen met geld van de studierekening de volgende kosten voor de hogere studies van Victor: inschrijving, deelname aan examens, studieboeken en cursussen (het jaarlijkse bedrag boven 300 euro), pc en toebehoren, duurzaam materiaal (bijvoorbeeld tekentafel), studiebegeleiding, studiereizen, studiebezoeken, stage, eindwerk, deelname aan internationale uitwisselingsprogramma, huisvesting (huur en verbruik kot, tv, muziekinstallatie), noodzakelijke abonnementen op tijdschriften en krant.

 

40. Op elke oudervergadering (vanaf de vergadering van juni vóór de start van de hogere studies) beslissen de ouders samen welke studiekosten noodzakelijk zijn en wie de uitgave met het geld van de studierekening zal betalen.

 

41. De ouders beslissen samen wat er op het einde van Victors studies met het eventuele saldo van de studierekening gebeurt. Als zij hierover geen plan bereiken, dan wordt het saldo op de 25ste verjaardag van Victor op een rekening op naam van Victor overgeschreven.

 

CONFLICTBEHEERSING

 

42. De ouders stimuleren Victor om een goede verhouding uit te bouwen met de andere ouder en diens familie. Zij stimuleren Victor om beleefd om te gaan met een eventuele nieuwe partner van de andere ouder. Zij doen in aanwezigheid van Victor geen vernietigende uitspraken over de andere ouder, de grootouders en de eventuele nieuwe partner.

 

43. De ouders brengen de school, de huisarts en andere deskundigen op de hoogte van deze ouderschapsplan. Deskundigen geven alle informatie aan beide ouders; bijvoorbeeld een schoolrapport of een diagnose. Beide ouders kunnen op eenvoudig verzoek alle informatie over studies, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen krijgen. Beide ouders kunnen alle schoolvergaderingen en bijzondere medische of opvoedkundige raadplegingen bijwonen.

 

44. De ouders kiezen voor de lagere en middelbare school naam in Antwerpen. Zolang de ouders kiezen voor verblijfsco-ouderschap, blijven zij in de buurt van de school (op maximum 25 km afstand) wonen. Victor mag een grote afstand tussen de school en een ouder niet als een last ervaren.

 

45. De ouders kiezen dezelfde huisarts voor Victor, namelijk naam en dezelfde tandarts, namelijk naam.

 

46. De ouders organiseren hun tijd zodanig dat zij zelf zoveel mogelijk persoonlijk voor Victor zorgen in de periode dat Victor bij hen verblijft.

 

47. Moeder is verantwoordelijk voor alle administratieve regelingen voor Victor. De kids-ID gaat heen en weer.

 

48. De andere ouder wordt zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht als Victor bij de volgende verblijfsovergang ziek zal zijn.

 

49. De kleren van Victor gaan in een valiesje heen en weer. Moeder zorgt ervoor dat Victor voldoende, verzorgde en aantrekkelijke kleren bij heeft voor de verblijfsperiode bij vader. Zij maakt geen onderscheid tussen kleding voor Victors verblijf bij haar en bij vader. Elke ouder wast en strijkt de kleren die Victor tijdens zijn verblijfsperiode daar heeft vuilgemaakt. Alle kleren komen terug, zoveel mogelijk gewassen (met uitzondering van de laatste dagen van Victors verblijf).

 

50. De ouders zorgen ervoor dat de verblijfsovergangen voor Victor zo rustig mogelijk verlopen. Tijdens de overgangsmomenten delen de ouders mondeling geen informatie mee, onderhandelen ze niet en maken ze geen afspraken. Zij overleggen op oudervergaderingen, of telefonisch of schriftelijk in afwezigheid van Victor.

 

51. Elke ouder maakt voor Victor een overzichtelijk schema met de verblijfsregeling op.

 

52. Wanneer een ouder voor enkele dagen, met meer dan twee overnachtingen, met Victor naar een uitzonderlijke bestemming gaat (bijvoorbeeld de Ardennen of het buitenland), dan zal deze ouder de andere ouder vóór het vertrek hierover informeren. De vertrekkende ouder is bereikbaar via gsm of een plaatselijk telefoonnummer. Contact wordt alleen genomen in dringende ernstige omstandigheden.

 

53. Elke ouder betaalt alle telefoonkosten van de door hem/haar voor Victor gekochte gsm. Als Victor bij vader/moeder belt naar moeder/vader met de gsm die moeder/vader voor hem kocht, dan betaalt moeder/vader de telefoonkosten. Als Victor bij moeder/vader belt naar vader/moeder A met de gsm die vader/moeder aankocht, dan betaalt vader/moeder de telefoonkosten.

 

54. Als er problemen zijn met de uitvoering van een afspraak uit deze ouderschapsplan, dan hebben de ouders minimum 3 gesprekken met een ouderschapsbemiddelaar. Pas nadien eventueel vraagt een ouder aan een rechter om een beslissing te nemen.

 

Regelmatig overleg

 

55. Op de avond vóór een verblijfsovergang kan de ene ouder de andere kort informatie mailen over dagelijkse gebeurtenissen en kort overleggen over dagelijkse beslissingen. De ouders geven elkaar informatie of stellen vragen over school en studies (Wie gaat naar de komende schoolvergadering? Gaan we samen, elk apart of gaat een van ons beiden?), gezondheid (bijvoorbeeld: diagnose, ziekteverloop, medicatie), vrijetijdsactiviteiten, gedrag, opvoeding. In deze mails komt bijvoorbeeld ook een verslagje van een oudervergadering.

 

56. De ouders zullen 4 maal per jaar uitgebreid overleggen; namelijk de tweede woensdag van september, december, maart, en in juni binnen de week na de bekendmaking van het schoolrapport, bij voorkeur de dag na de bekendmaking. De agendapunten voor deze 4 overlegmomenten zijn:
• school en studies
• gezondheid; onder andere eetgewoonten, snoep, tandverzorging
• gedrag en emoties van Victor
• opvoeding
• verhouding tussen Victor en ouders
• het verloop van overgangsmomenten
• de manier waarop informatie wordt uitgewisseld
• vrijetijdsactiviteiten; onder andere tv, internet
• verblijfsregeling: komende vakanties en feestdagen
• kostenregeling: noodzaak van een buitengewone gezamenlijke kost, aankoop door vader van een gezamenlijke kost

 

57. Op elk overleg van juni leggen de ouders de schoolkeuze en studierichting voor het komende schooljaar vast. Als het schoolresultaat onzeker is, dan beslissen zij hierover op een bijkomende oudervergadering in juli. Als Victor herexamens heeft, beslissen de ouders pas in augustus, na gezamenlijk overleg met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding.
58. Op eenvoudig verzoek van een ouder wordt een overlegmoment gestructureerd door een ouderschapstherapeut. De verzoekende ouder betaalt de kosten voor de therapeut.
 
59. Als de ouders een meningsverschil hebben waardoor zij op een overlegmoment geen gezamenlijke beslissing kunnen nemen, dan maken zij binnen de drie weken na deze oudervergadering een afspraak met een deskundige. Zij bepalen op de oudervergadering wie de afspraak organiseert. De ouders betalen elk de helft van de kosten. De ouders raadplegen de volgende deskundige:
• voor een meningsverschil over een schoolonderwerp: een medewerker van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) verbonden aan de school
• voor een meningsverschil over opvoeding: een centrum voor geestelijke gezondheidszorg of een ouderschapstherapeut
• voor een meningsverschil over gezondheid: de huisarts dr. naam
• voor een meningsverschil over gezag, verblijf, kosten: een ouderschapsbemiddelaar

 

Verandering van regelingen

 

60. Een ouder kan in de loop van één jaar (buiten de zomervakantie) een ononderbroken periode van twee weken zonder Victor hebben. Als een ouder deze afwijking van de gewone regeling wil, dan bespreekt hij/zij deze afwijking op een oudervergadering; minimum 4 maanden vóór de betreffende periode. Als de ouders geen plan vinden voor de vastlegging van de periode van twee weken, dan bepaalt vader de periode voor een afwijking in een even jaar en moeder voor een afwijking in een oneven jaar.

 

61. Wanneer de toestand van Victor door nieuwe en nu niet te voorziene omstandigheden is veranderd, dan kunnen de ouders in onderling overleg alle afspraken over Victor wijzigen. Zij kunnen samen, in overleg, de verblijfsregeling en de kostenregeling aan nieuwe omstandigheden aanpassen.

 

62. De ouders kunnen de lijsten van de aparte en van de gezamenlijke kosten aanpassen. Een nieuwe, schriftelijke, gedateerde en door beide ouders ondertekende lijst vervangt de lijst uit dit ouderschapsplan.

 

63. Op het laatste overlegmoment vóór de 18de verjaardag van Victor, beslissen de ouders of Victor zelf de kinderbijslag en/of de studierekening mag beheren. Als de ouders hierover geen plan bereiken, dan blijft de geldende kostenregeling verder lopen.

 

64. Op elk overleg van juni bespreken de ouders de verblijfsregeling als extra punt, ook als er geen conflict is over de regeling. Hoe ervaart Victor de verblijfsregeling? Hoe ervaren beide ouders de regeling? De ouders en Victor verwoorden hun bekommernissen. Indien nodig, onderhandelen de ouders in juni over een nieuwe verblijfsregeling. Zo kan bijvoorbeeld de onderbreking van een week/een week door de woensdagnamiddag en nacht, afgeschaft worden. Een eventuele nieuwe verblijfsregeling geldt voor één jaar: van begin september in het lopende jaar tot en met augustus van het volgende jaar. Als de ouders half augustus geen door beiden ondertekend en gedateerd plan over een nieuwe verblijfsregeling hebben, dan geldt de verblijfsregeling zoals beschreven in dit ouderschapsplan.

 

65. Wanneer Victor zegt dat hij niet meer bij een ouder wil verblijven, dan zullen de ouders, op eenvoudig verzoek van een van beiden, een beroep doen op een ouderschapstherapeut of ouderschapsbemiddelaar. De ouders betalen elk de helft van de kosten.

 

66. Wanneer de verblijfsregeling feitelijk afwijkt van de in deze ouderschapsplan afgesproken verblijfsregeling, dan vergaderen de ouders op eenvoudig verzoek van een ouder met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar. De bemiddelaar helpt hen de nieuwe verblijfsregeling te evalueren en eventueel zo aan te passen dat iedereen er zich goed bij voelt. De bemiddelaar helpt hen eventueel onderhandelen over een aangepaste kostenregeling. De verzoekende ouder maakt een afspraak met een bemiddelaar. Beide ouders betalen de helft van de kosten voor de bemiddelaar.

 

67. De ouders verkiezen verblijfsco-ouderschap. Als de verblijfsregeling een week/een week niet meer kan doorgaan (bijvoorbeeld omdat de ouders te ver van elkaar of van de school af wonen, of omdat Victor signaleert dat hij zich niet meer goed voelt bij een week/een week), dan raadplegen de ouders een ouderschapsbemiddelaar om te onderhandelen over een nieuwe verblijfsregeling. Elke ouder betaalt de helft van de kosten voor de bemiddelaar.

 

68. Wanneer de feitelijke verblijfsregeling verandert, blijft de kostenregeling voor dat jaar onveranderd. Als de kostenregeling (het officiële adres van Victor, de ouder die Victor fiscaal ten laste heeft, de ouder die onderhoudsgeld voor Victor betaalt) verandert, dan gebeurt dat pas vanaf januari in het volgende jaar.

 

Wanbetaling onderhoudsgeld

 

69. Vader betaalt nalatigheidsintrest op achterstallig onderhoudsgeld. Als vader het onderhoudsgeld laattijdig betaalt; namelijk meer dan twee maanden te laat, dan moet vader zonder mondelinge of schriftelijke ingebrekestelling nalatigheidsintrest van 2,25% betalen, per dag vertraging, vanaf de dag dat vader normaal moet betalen tot de dag dat vader werkelijk betaalt.

 

70. Bij wanbetaling van het onderhoudsgeld voor Victor, doet vader ten belope van het onbetaalde bedrag afstand van alle wedden en/of bedragen (vervangingsinkomen of andere sommen; bijvoorbeeld tegoed van de belastingen) die men hem ter welke titel ook verschuldigd is. Wanbetaling betekent dat vader twee maanden geen geld of een onvoldoende bedrag op de rekening van moeder overschreef. Als het nodig is, kan moeder dit bedrag op kosten van vader rechtstreeks van de werkgever of de uitbetalingsorganisatie (bijvoorbeeld RVA of RIZIV of FPD) of schuldenaar (bijvoorbeeld de belastingen) van vader doen overschrijven op rekening nummer van moeder. Vader zal, op eerste verzoek van moeder, het bewijs van zijn inkomsten voorleggen. De werkgever of uitbetalingsorganisatie of schuldenaar van vader moet, op eenvoudig schriftelijk verzoek van moeder, alle nuttige informatie aan moeder meedelen.