Vera en Patrick

OUDERSCHAPSPLAN
 
Gezagsco-ouderschap
Verblijfsco-ouderschap

 

Beperkt kostenco-ouderschap
Moeder beheert de gewone kosten
De ouders beheren samen de buitengewone kosten

 

35 regelingen voor
Charlotte 12 jaar, Gust 11 jaar en Robbe 6 jaar

 

Charlotte familienaam, geboren op 20 september 2005 te Brussel
Gust familienaam, geboren op 15 november 2006 te Brussel
Robbe familienaam, geboren op 28 augustus 2011 te Brussel

 

Vader Patrick familienaam, technieker geboren op 4 mei 1976 te Brussel
Moeder Vera familienaam, bediende, geboren op 3 maart 1977 te Aalst

 

datum
officiële adres van moeder en de kinderen is adres
officiële adres van vader is adres

 

GEZAG

 

1. De ouders oefenen het ouderlijk gezag samen uit. De ouders nemen samen alle belangrijke beslissingen over de kinderen. Zij spreken telkens af wie (een van beiden of beiden samen) een gezamenlijk genomen beslissing uitvoert (bijvoorbeeld inschrijving in een gekozen school, afhaling van een paspoort). Belangrijke beslissingen over de kinderen zijn onder andere:
• het officiële adres van de kinderen
• de verblijfsregeling (en de eventuele verandering)
• de kostenregeling (en de eventuele verandering)
• het beheer en het genot van de goederen van de kinderen
• keuze van de school, studierichting, al dan niet jaar overdoen
• verblijf in een internaat
• filosofische oriëntatie (godsdienst)
• bijzondere medische en opvoedkundige beslissingen: consultatie specialist of therapeut
• aanvraag van een paspoort, een visum
• eerste en plechtige communie
• anticonceptie Charlotte
• huwelijk van de kinderen
• reis naar het buitenland zonder een ouder
• lidmaatschap van verenigingen
• doorlopende vrijetijdsactiviteiten

 

2. Dagelijkse beslissingen worden genomen door de ouder bij wie de kinderen op dat moment verblijven. Dagelijkse beslissingen over de kinderen zijn onder andere: de keuze van éénmalige vrijetijdsactiviteiten, raadpleging van huisarts, babysit, voeding, naschoolse opvang, vervoermiddel van en naar school, bedtijd, tv-programma's, internetgebruik.

 

VERBLIJF

 

3. De kinderen verblijven één week bij moeder en één week bij vader. De overgang is op zondag tussen 19u00 en 20u00. De regeling een week/een week wordt niet onderbroken door vakanties of feestdagen. De ouder bij wie de kinderen verbleven hebben, brengt de kinderen naar de andere ouder.

 

4. De verblijfsregeling begint vanaf januari 2019. In de eerste periode; van zondag 5 januari tot zondag 12 januari, verblijven de kinderen bij moeder.

 

5. Afwijkingen van de regeling een week /een week zijn mogelijk na voorafgaand overleg en enkel met instemming van beide ouders.

 

6. Zolang de ouders kiezen voor een week/een week, blijven zij in de buurt van de school (op maximum 15 km afstand) wonen.

 

KOSTEN

 

Aparte kosten

 

7. Elke ouder betaalt met eigen inkomen de aparte kosten wanneer de kinderen bij hem/haar verblijven. Aparte kosten zijn:
• woonkosten, meubels, beddengoed
• eten, drinken, schoolmaaltijden, schooldrankjes
• gewone medische consultaties bij de huisarts (remgeld)
• babysit
• schooluitstapjes van één dag
• gsm voor kind
• computer voor kind
• was en strijk
• kousen, ondergoed, pyjama, pantoffels, laarzen
• lichamelijke verzorging, huisapotheek
• gezinsvakantie, eenmalige vrijetijdsactiviteiten, uitstapjes
• zakgeld

 

Moeder beheert de gewone gezamenlijke kosten

 

8. Gewone gezamenlijke kosten zijn:
• noodzakelijke kledingkosten, onder andere schoenen en jassen
• gewone consultaties bij de tandarts (remgeld)
• noodzakelijke schoolkosten en studiekosten, bijvoorbeeld: boekentas, schriften, schrijfgerief, schoolwerkgerief, leesboeken, studieboeken, schooltijdschrift, tekengerief, verf, passer, een schoolreis van twee dagen, bijlessen, taalles, computerles, schoolkleren, gymnastiekkleren
• noodzakelijke kosten doorlopende vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld: wekelijkse jeugdbeweging, toneelles, zwemles, zwemvest, muziekles, pianoles, sportactiviteiten, lidgeld voetbalclub, voetbaluitrusting, reiszak, slaapzak, luchtmatras, rugzak, fietsherstellingen, muziekinstallatie
• opvang of kamp in een vakantieperiode (in een verblijfsperiode van zowel vader als moeder), bijvoorbeeld zomerkamp, kamp van de jeugdbeweging, sportkamp, taalkamp
• speelgoed, cadeaus voor derden, onderlinge cadeaus, kinderfeestjes
• kapper

 

9. Vanaf inkomstenjaar 2020 heeft moeder de drie kinderen fiscaal ten laste. Het officiële adres van de kinderen is bij moeder. Moeder ontvangt en behoudt alle voordelen van het kind fiscaal ten laste te hebben, onder andere het belastingvoordeel.

 

10. Vader opent het recht op kinderbijslag. Moeder ontvangt de kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds stort de kinderbijslag op een rekening van moeder.

 

11. Als de ouders beiden werknemers zijn, dan opent de ouder die recht geeft op het grootste bedrag, de kinderbijslag. Als een ouder aan de voorwaarden voor verhoogde kinderbijslag voldoet (door werkloosheid of invaliditeit) terwijl de andere ouder voorrang heeft om het recht te openen, dan doet de voorrangsgerechtigde ouder afstand van zijn voorrangsrecht. Deze ouder zal hiervoor dan een schriftelijke toestemming geven.

 

12. Moeder betaalt de gewone gezamenlijke kosten met: kinderbijslag, het belastingvoordeel in haar personenbelasting door kind fiscaal ten laste, een eventuele studietoelage. Bij tekort overlegt zij met vader. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord van vader kan moeder van de kindrekening gebruik maken om gewone kosten te betalen. (De kindrekening is voorzien voor buitengewone gezamenlijke kosten).

 

13. Moeder is verantwoordelijk voor alle administratieve regelingen van de kinderen. De kids-ID gaat heen en weer.

 

14. Vader kan regelmatig kleren kopen voor de kinderen. Vader overlegt eerst met moeder over de noodzaak van de aankoop. Bij akkoord bepaalt moeder een maximumbedrag dat moeder zal terugbetalen aan vader. Na de aankoop geeft vader aan moeder het bewijs van betaling en betaalt moeder het bedrag terug aan vader.

 

De ouders beheren samen de buitengewone gezamenlijke kosten

 

15. Buitengewone gezamenlijke kosten zijn bepaalde, grote kosten:
• niet terugbetaalde gezondheidskosten voor een operatie, een hospitalisatie, een beugel, een bril, steunzolen (totaal remgeldkost voor de volledige behandeling)
• niet terugbetaalde kosten voor een langdurige behandeling bij een bepaalde specialist; bijvoorbeeld een oogarts, een logopedist, een therapeut, een bijlesgever
• inschrijvingsgeld school
• een schoolreis van meer dan twee dagen; zoals bos-, zee- of skiklas, een buitenlandse schoolreis of studiereis
• een fiets, een brommer, verzekering brommer, onderhoud brommer, een abonnement trein of tram of bus, rijexamen auto of moto
• eerste en tweede communiefeest, trouwfeest
• Kosten voor hogere studies:
* studiegebonden kosten: inschrijving, deelname aan examens, studieboeken, cursussen, teksten en kopieën, pc en toebehoren, duurzaam materiaal (bijvoorbeeld tekentafel), schrijfgerief, boekentas, studiebegeleiding, studiereizen, studiebezoeken, stage, eindwerk, deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's
* niet strikt studiegebonden kosten: huisvesting (huur en verbruik kot), vervoer, voeding, ontspanning en vrije tijd (tv, muziekinstallatie), verzekeringen, medische verzorging, kleding, tijdschriften, abonnementen en krant

 

16. Beide ouders dragen elk de helft van de buitengewone gezamenlijke kosten. Moeder betaalt haar deel met een (fiscaal niet aftrekbare) bijdrage in onderhoud. Vader betaalt zijn deel met fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld. Als de bijdrage van moeder plus het onderhoudsgeld van vader onvoldoende is om de kosten te betalen, dan verhogen de ouders de bijdrage en het onderhoudsgeld (elk betaalt de helft van het tekort).

 

17. Vader betaalt maandelijks onderhoudsgeld op een aparte kindrekening nummer op naam van moeder. Vader heeft een volmacht en zicht op de bewerkingen. Moeder betaalt met dit geld enkel de helft van de afgesproken buitengewone gezamenlijke kosten. Moeder kan de buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies) pas betalen na voorafgaand overleg met en akkoord van vader.

 

Vader betaalt onderhoudsgeld voor buitengewone kosten

 

18. Vader betaalt onderhoudsgeld voor de kinderen vanaf januari 2019 en zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag (maximum tot 25 jaar).

 

19. Vader betaalt maandelijks 50 euro onderhoudsgeld per kind. Hij betaalt het onderhoudsgeld vóór de 10de van elke maand via een vaste overschrijvingsopdracht op de kindrekening met vermelding 'onderhoudsgeld voor de kinderen'.

 

20. Het onderhoudsgeld wordt vanaf januari 2020 jaarlijks aan het indexcijfer van de consumptieprijzen aangepast. De indexaanpassingen gebeuren volgens de formule: basisbedrag maal nieuw indexcijfer gedeeld door aanvangsindexcijfer. Als basisbedrag geldt 50 euro per kind. Als nieuw indexcijfer geldt het indexcijfer van de maand december van het voorafgaande jaar. Als aanvangsindexcijfer geldt het indexcijfer van december 2019. Vader berekent jaarlijks de indexaanpassing.

 

21. Als het maandelijks officiële netto-inkomen uit leefloon of ziekte of invaliditeit van vader minder is dan 1.100 euro (bedrag jaarlijks in januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer), dan bedraagt het maandelijks onderhoudsgeld per kind 1/10de van dit maandelijkse officiële netto-inkomen van vader. De eventuele vermindering van het onderhoudsgeld begint vanaf de maand die volgt op de maand waarin vader aan moeder een kopie van een officieel document geeft waaruit blijkt dat zijn maandelijks inkomen minder is dan 1.100 euro. De vermindering is tijdelijk. Zodra het inkomen van vader boven 1.100 euro stijgt, betaalt vader opnieuw het normale bedrag aan onderhoudsgeld.

 

22. Wanneer alle kinderen hun studies hebben beëindigd en vader geen onderhoudsgeld meer betaalt, dan wordt het saldo van de kindrekening overgeschreven op rekeningen op naam van de kinderen. Het saldo wordt gelijk verdeeld onder de kinderen.

 

Overgangsjaar 2019

 

23. Voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) heeft vader de drie kinderen fiscaal ten laste. In 2019 kan vader het onderhoudsgeld nog niet fiscaal aftrekken. De ouders verdelen het belastingvoordeel (door een verhoging van de belastingvrije som door drie kinderen fiscaal ten laste) dat vader in 2019 heeft. In januari 2020 berekent vader het totaal van de vermindering van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing door kind fiscaal ten laste, van het voorbije jaar 2019. In de loop van februari 2020 stort vader de helft van dit bedrag op de rekening nummer van moeder.

 

CONFLICTBEHEERSING

 

24. De ouders stimuleren de kinderen om een goede verhouding uit te bouwen met de andere ouder en diens familie. De ouders stimuleren de kinderen om beleefd om te gaan met een eventuele nieuwe partner van de andere ouder. De ouders doen in aanwezigheid van de kinderen geen vernietigende uitspraken over de andere ouder, de grootouders en de eventuele nieuwe partner.

 

25. De ouders brengen de school, de huisarts en andere deskundigen op de hoogte van deze ouderschapsplan. Deskundigen geven alle informatie aan beide ouders, bijvoorbeeld een schoolrapport of een diagnose. Beide ouders kunnen op eenvoudig verzoek alle informatie over studies, gezondheidsproblemen en gedragsproblemen krijgen. Beide ouders kunnen alle schoolvergaderingen en bijzondere medische of opvoedkundige raadplegingen bijwonen.

 

26. De ouder bij wie de kinderen verblijven op de datum van een schoolvergadering (bijvoorbeeld gesprek met de leerkracht) of een medische of opvoedkundige raadpleging zorgt voor aanwezigheid. Deze ouder nodigt in elk geval ook de andere ouder uit.

 

27. De ouders organiseren hun tijd zo dat zij zelf zoveel mogelijk persoonlijk voor de kinderen zorgen in de periode dat de kinderen bij hen verblijven.

 

28. De ouders betalen beiden evenveel zakgeld.

 

29. De andere ouder wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als de kinderen bij de volgende verblijfsovergang ziek zullen zijn.

 

30. De kleren van de kinderen gaan in een valiesje heen en weer. Alle kleren komen terug, zoveel mogelijk gewassen (ongewassen voor de laatste dagen).

 

31. Moeder zorgt ervoor dat de kinderen voldoende, verzorgde en aantrekkelijke kleren bij hebben voor hun verblijfsperiode bij vader. Moeder maakt geen onderscheid tussen kleding voor hun verblijf bij haar en bij vader.

 

32. Wanneer een ouder langer dan een maand niet persoonlijk voor de kinderen kan zorgen, dan beslissen de ouders samen wie in deze periode de zorg voor de kinderen zal overnemen.

 

33. De ouders kunnen de 3 kostenlijsten (van aparte, gewone gezamenlijke en buitengewone gezamenlijke kosten) aanpassen. Een nieuwe schriftelijke, gedateerde en door beide ouders ondertekende lijst vervangt dan de lijst uit dit ouderschapsplan.

 

34. Wanneer de toestand van de kinderen door nieuwe en nu niet te voorziene omstandigheden verandert, dan kunnen de ouders in onderling overleg alle afspraken over de kinderen wijzigen. Wanneer beide ouders een nieuwe verblijfsregeling en/of kostenregeling dateren en ondertekenen, dan vervalt de vorige verblijf en/of kostenregeling. De ouders beschouwen de nieuwe regeling als bindend.

 

35. Indien nodig, onderhandelen de ouders jaarlijks in juni over een nieuwe verblijfsregeling. Een eventuele nieuwe verblijfsregeling geldt voor één jaar: van begin september in het lopende jaar tot en met augustus van het volgende jaar. Als de ouders eind juni geen door beiden ondertekend en gedateerd plan over een nieuwe verblijfsregeling hebben, dan geldt de verblijfsregeling zoals in dit ouderschapsplan beschreven.