Regels voor ouderschapsbemiddeling

Volgens de bemiddelingswetgeving kunnen bemiddelaars zich laten erkennen door de federale bemiddelingscommissie. Erkende bemiddelaars moeten een bemiddelingsprotocol gebruiken. In het protocol staan bemiddelingsregels.

 

Elke bemiddeling is vrijwillig (ook de gerechtelijke bemiddeling) en de regel van vertrouwelijkheid van mededelingen tijdens de bemiddeling is essentieel. In elk protocol van een erkende bemiddelaar moet uitleg staan over de tarieven, en over de manier van betaling. Er is geen vast protocol. Elke bemiddelaar gebruikt zijn eigen protocol.

 

Bemiddelingsprotocol voor ouderschapsbemiddeling: een voorbeeld

 

U gaat apart wonen en hebt meningsverschillen over de reorganisatie van uw ouderschap. U wil zelf beslissen en zelf onderhandelen over de gezagsregeling en/of de verblijfsregeling en/of de kostenregeling van uw kind. Een bemiddelaar helpt u om via bemiddelingsregels doelmatig en gelijkwaardig te onderhandelen. U kan in overleg met de bemiddelaar bepaalde regels aanpassen of toevoegen. U beiden en de bemiddelaar ondertekenen dit protocol bij de start van de bemiddeling. Het is een overeenkomst over hoe u onderhandelt met de hulp van deze bemiddelaar.

 

1. De bemiddelaar helpt de ouders eerst hun bekommernissen verkennen. Dan pas zoeken ze naar oplossingen. Eisen kan niet. Ik wil slechts onderhandelen op voorwaarde dat het (geen) verblijfco-ouderschap wordt kan bijvoorbeeld niet.

 

2. De ouders zoeken een overeenkomst die tegemoetkomt aan ieders hoofdbekommernissen. Zij zetten hun meningen en wensen gelijkwaardig naast elkaar. Zij willen rekening houden met elkaars bekommernissen. Zij verwoorden hun eigen bekommernissen, en proberen de bekommernissen van de andere ouder te begrijpen.

 

3. De bemiddelaar helpt de ouders de bekommernissen van hun kind verkennen.
 
4. De bemiddelaar zegt niet wat hij persoonlijk een goede regeling vindt. De bemiddelaar onderzoekt of beide ouders hun regelingen ook op de lange termijn nog goed zullen blijven vinden. De ouders nemen zelf alle beslissingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun ouderschapsplan en voor het al dan niet uitvoeren van hun regelingen.

 

5. De ouders bepalen het tempo van de bemiddelingsprocedure, meer bepaald de duur van de periodes tussen twee bijeenkomsten.

 

6. De ouders geven op eenvoudig verzoek elkaar volledige en gedetailleerde informatie. De bemiddelaar geeft de ouders informatie of verwijst hiervoor naar een deskundige.

 

7. Als een ouder tijdens de bemiddeling een advocaat of een andere deskundige als informatiebron wil consulteren, dan deelt hij dit in een voorafgaand gezamenlijk gesprek mee.

 

8. Bemiddeling is altijd een vrijwillig proces. Als een ouder de bemiddeling wil stopzetten, dan brengt hij of zij de andere ouder en de bemiddelaar daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Elke ouder kan op elk moment de bemiddeling stopzetten, zonder dat dit tot nadeel kan strekken. Een ouder kan na de stopzetting van de bemiddeling een procedure starten om een rechter te laten beslissen of (binnen de kamer voor minnelijke schikking) met hulp van de rechter tot een akkoord te komen.

 

9. Het engagement van de bemiddelaar is een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. De bemiddelaar garandeert niet dat de bemiddeling leidt tot een overeenkomst. De bemiddelaar zet de bemiddeling stop zodra niet meer voldaan wordt aan een bemiddelingsregel, en zodra hij oordeelt dat met zijn hulp het doel van de bemiddeling in de gegeven omstandigheden niet kan bereikt worden. Als de bemiddelaar de bemiddeling stopzet, dan brengt hij beide ouders daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

 

10. De inhoud van de bemiddelingsprocedure is vertrouwelijk. Alle vergaderingen en telefoongesprekken en alle mededelingen, informatie en teksten die tijdens de bemiddeling worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk. Enkel als beide ouders uitdrukkelijk akkoord gaan, kunnen zij in overleg samen de vertrouwelijkheid van deze bemiddeling opheffen. Partijen kunnen in een gerechtelijke procedure na de bemiddeling, wel meedelen dat een bemiddeling werd gestart, met als enige bewijs dit ondertekende bemiddelingsprotocol.

 

• Wanneer na de afronding van deze bemiddeling een gerechtelijke procedure wordt gestart, dan gebruiken de advocaten of de partijen in deze gerechtelijke procedure geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie uit de bemiddeling (zoals uitspraken, standpunten, voorstellen, voorlopige overeenkomsten, ontwerpen, briefwisseling) als bewijsstuk. In de gerechtelijke procedure verwijzen de partijen niet naar standpunten of voorstellen uitgedrukt door de andere partij noch naar tussenkomsten van de bemiddelaar noch naar de bereidheid van de andere partij om tijdens de bemiddeling een bepaalde regeling te overwegen of te aanvaarden. (Partijen kunnen wel gebruik maken van gegevens waarover zij buiten de bemiddeling beschikten of hadden kunnen beschikken.)

 

• Wanneer na de afronding van deze bemiddeling een gerechtelijke procedure wordt gestart, dan deelt de bemiddelaar geen mondelinge of schriftelijke informatie mee aan advocaten of rechters. De bemiddelaar is gebonden door beroepsgeheim. De bemiddelaar treedt niet op als getuige. Na de afronding van deze bemiddeling overhandigt de bemiddelaar noch aan een ouder noch aan een advocaat noch aan een rechter enig document of verklaring of attest.

 

11. De ouders betalen elk de helft van de kosten van de bemiddeling, ook wanneer zij geen overeenkomst vinden. De ouders hebben schriftelijke informatie over de tariefregeling ontvangen. Zij gaan akkoord met deze tariefregeling. Op de datum van de ondertekening van dit bemiddelingsprotocol, is hun uurtarief (bedrag) euro.

 

12. Indien de ouders hun ouderschapsplan op een eenvoudige manier willen laten bekrachtigen, dan moeten niet alleen beide ouders, maar moet ook de erkende bemiddelaar de ouderschapsovereenkomst ondertekenen. De ouders moeten dan dit bemiddelingsprotocol als bijlage voegen bij hun verzoek tot bekrachtiging. De ouders betalen dan elk de helft van de gerechtskosten voor deze bekrachtiging. Een overeenkomst die bekrachtigd is, is afdwingbaar. Dit betekent dat de ouders elkaar kunnen dwingen tot uitvoering van de afgesproken regelingen.

 

13. Als een ouder een advocaat consulteert, dan bezorgt hij of zij deze advocaat een kopie van dit protocol.

 

14. Het doel van de bemiddeling is een overeenkomst over de volgende familiezaken (opsomming)

 

15. Zolang er geen akkoord is over al deze onderhandelingsonderwerpen, zijn alle afspraken slechts voorlopig en kunnen alle afspraken nog herzien worden.

 

vader (naam en adres), moeder (naam en adres)
eventueel advocaat van vader (naam en adres), advocaat van moeder (naam en adres)

 

Datum ondertekening bemiddelingsprotocol

 

Gelezen en goedgekeurd

 

Handtekening vader, bemiddelaar, moeder