Een bemiddelingsbeding

U kan in de periode dat u apart gaat wonen, afspreken hoe u later een eventueel conflict zal aanpakken. U spreekt bijvoorbeeld af dat u later niet onmiddellijk naar een rechter zal stappen, maar eerst zal overleggen met de hulp van een bemiddelaar. U doet dan later voor een eventueel meningsverschil over de interpretatie of de uitvoering van een overeengekomen regeling, eerst een beroep op bemiddeling en pas nadien op elke andere vorm van conflictbeheersing.


Een rechter zal u dan later naar een bemiddelaar verwijzen. Er is een uitzondering: 'voorlopige of bewarende maatregelen' kunnen gevraagd worden via de rechtbank zelfs wanneer er een bemiddelingsbeding is.


De geldigheid, effecten, inhoud en afdwingbaarheid van een bemiddelingsbeding zijn beschreven in een boek van Ken Andries, Het bemiddelingsbeding in de reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier, nr. 7, Brussel-Gent, Larcier, 116 p.


Artikel 1725 van het Gerechtelijk Wetboek


§ 1.  Elke overeenkomst kan een bemiddelingsbeding bevatten, waarbij de partijen zich ertoe verbinden voor eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van de overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting.


§ 2. De rechter of arbiter bij wie een aan een bemiddelingsbeding onderworpen geschil aanhangig is gemaakt, schort, op verzoek van een partij, de behandeling van de zaak op, tenzij er ten aanzien van dat geschil geen geldig beding is of dit is geëindigd. De exceptie moet vóór enige andere exceptie of verweer worden voorgedragen. De behandeling van de zaak wordt voortgezet zodra de partijen of een van hen aan de griffie en aan de andere partijen hebben meegedeeld dat de bemiddeling beëindigd is.


§ 3. Het bemiddelingsbeding vormt geen beletsel voor verzoeken tot het treffen van voorlopige of bewarende maatregelen. De indiening van dergelijke verzoeken brengt niet mee dat men van de bemiddeling afziet.