Kosten van een bemiddelaar

Kosten van een bemiddelaar zijn:


• administratiekosten, papier, email, telefoon, opzoekwerk, tikwerk
• beschrijven van uw afspraken in een goederen en/of ouderschapsovereenkomst
• maken van ontwerpovereenkomsten
• vergoeding per uur of per prestatie


De kosten verschillen naargelang de bemiddelaar behoort tot de groep van de notarissen, de groep van de advocaten of de derde groep. In de derde groep verschillen de kosten naargelang de bemiddelaar privé als zelfstandige werkt, of in een gesubsidieerde organisatie werkt (met een loon of salaris betaald door een overheid).


De meeste bemiddelaars werken met een vergoeding per uur. Sommige bemiddelaars werken met een vergoeding per prestatie. Veel bemiddelaars werken met een vast tarief voor elke overeenkomst die zij maken.


Bemiddelaars die werken in een gesubsidieerde organisatie (bijvoorbeeld in een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) gebruiken meestal verschillende tarieven naargelang uw inkomen. Voor mensen met een heel laag inkomen is de dienstverlening kosteloos. Een CAW biedt meestal enkel bemiddeling aan mensen met een laag inkomen. Als u een hoog inkomen hebt, verwijst het onthaal van het centrum u naar een privé-derdegroep-bemiddelaar of een notaris- of advocaat-bemiddelaar.


De kosten die u aan een advocaat- of notaris-bemiddelaar betaalt, omvatten ereloon en dossierkosten. De erelonen liggen niet vast. Een advocaat berekent zijn ereloon ofwel per uur, ofwel per afzonderlijke prestatie, ofwel afhankelijk van de waarde van de zaak. Eenzelfde dienstverlening kost meer of minder, al naargelang de advocaat. De notarissen berekenen hun ereloon meestal per uur en volgen de aanbeveling van hun beroepsorganisatie voor het bepalen van hun tarief.


Op de eerste bijeenkomst kan u met de bemiddelaar een kostenovereenkomst opstellen.


Een erkende bemiddelaar laat u een bemiddelingsprotocol ondertekenen. In dat protocol moet staan dat de bemiddeling vrijwillig is, en hoe de bemiddelaar zijn kosten berekent.


Rechtsbijstand voor kosten van een erkende bemiddelaar


Als u een heel laag inkomen hebt en beroep doet op een erkende bemiddelaar, kan u rechtsbijstand aanvragen. Rechtsbijstand dekt de kosten en het ereloon (of de bijdrage voor bemiddeling in een gesubsidieerde organisatie) van de bemiddelaar.


Bij een vrijwillige bemiddeling moet de aanvraag worden ingediend vooraleer u met de bemiddeling van start gaat. U moet een verzoekschrift indienen bij het bureau voor juridische bijstand van de rechtbank van eerste aanleg, vergezeld van alle bewijsstukken met betrekking tot uw inkomsten als aanvrager. Het verzoek moet ook een beknopte uiteenzetting bevatten van de feiten van de zaak die de bemiddeling rechtvaardigen, want in dit geval zal het bureau voor juridische bijstand de gegrondheid van de aanvraag moeten nagaan


Model van verzoekschrift:


Aan het bureau voor juridische bijstand van


En aan .........

Heeft de eer u te melden:

Naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, beroep, volledig adres (domicilie)

Dat de aanvrager een procedure van vrijwillige bemiddeling wenst aan te vangen met: volledige identiteit van de andere partij;


Dat de feiten die de aanvraag rechtvaardigen de volgende zijn:


Beknopte uiteenzetting van het geschil


Dat volgens de bewijsstukken in de bijlage zijn inkomsten hem niet in staat stellen de kosten van die procedure te dragen;

Dat hij bijgevolg verzoekt om (gehele of gedeeltelijke) rechtsbijstand om met de bemiddelingsprocedure van start te kunnen gaan;


Dat hij gekozen heeft voor identiteit van de gekozen bemiddelaar of instantie als bemiddelaar;


Dat de gekozen bemiddelaar rechtmatig werd erkend door de commissie bedoeld in artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek;


Op grond daarvan:


Verzoekt de aanvrager u om hem (gehele of gedeeltelijke) rechtsbijstand toe te kennen om binnen de grenzen van het koninklijk besluit van 22 september 2005 de kosten en honoraria van identiteit van de bemiddelaar te dekken.


Bij gerechtelijke bemiddeling in het raam van een procedure ingeleid voor de familierechtbank kan u de aanvraag tot rechtsbijstand indienen voor de rechter die met het geschil belast is, samen met uw verzoek tot bemiddeling. Wanneer de aanvraag tot rechtsbijstand niet samen met de bemiddelingsaanvraag werd ingediend, zal u om rechtsbijstand moeten vragen voor de rechter die de bemiddeling bevolen heeft, via een afzonderlijk verzoekschrift. In beide gevallen moet u als aanvrager de bewijsstukken van uw inkomsten indienen ter staving van uw aanvraag.