EOT

Als echtgenoten uit de echt scheiden op basis van onderlinge toestemming dan gebeuren altijd twee dingen:


1. De echtscheiding wordt geregeld
Het huwelijk wordt ontbonden. De echtgenoten worden ex-echtgenoten. Daarvoor moet de familierechtbank de echtscheiding uitspreken.

2. De familiezaken worden geregeld
Familiezaken zijn goederen (geld, voorwerpen, huis) en ouderschap (gezag, verblijf, kosten).


Een EOT is een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming

 

Een EOT start met het regelen van de familiezaken.

 

Dan pas wordt de echtscheiding uitgesproken.

 

In een EOT moet men eerst alle familiezaken regelen. Dan pas kan men de uitspraak van de echtscheiding vragen. De echtgenoten moeten de uitspraak van de echtscheiding door onderlinge toestemming samen vragen. Ze moeten samen de EOT-procedure starten. Na de uitspraak van de echtscheiding moet er niets meer geregeld worden. Alles moet immers al geregeld zijn vooraleer men de echtscheidingsprocedure start.

 

DE FAMILIEZAKEN WORDEN GEREGELD

 

De familiezaken worden geregeld in een onderhandelingsprocedure die leidt naar een overeenkomst over al uw familiezaken.

 

De onderhandelingsprocedure

 

Meestal duurt de onderhandelingsprocedure, die aan de echtscheidingsprocedure voorafgaat, langer dan de eigenlijke echtscheidingsprocedure.

 

In principe moet u voor een echtscheiding door onderlinge toestemming geen enkele scheidingsprofessional raadplegen. U moet zelf beslissen. U kan ook zelf onderhandelen zonder bijstand van een bemiddelaar of een notaris of advocaat. U kan zelf uw verzoekschrift en de bijlagen maken. U kan zonder bijstand zelf de eenvoudige echtscheidingsprocedure doorlopen. Er is geen wettelijke verplichting om een bemiddelaar, advocaat of notaris te vragen.

 

Dikwijls is de informatie van een specialist nodig als u zelf goed geïnformeerd beslissingen wil nemen. Het is meestal ook aangewezen om een beroep doen op hulp van scheidingsprofessionals. U kan beroep doen op een bemiddelaar of een notaris of advocaat als hulp bij uw onderhandelingen. Of twee advocaten in uw plaats laten onderhandelen.

 

In één geval bestaat er wettelijk wel een verplichting om bij een EOT beroep te doen op een scheidingsprofessional. Als u een gezamenlijk huis (of een ander onroerend goed, zoals bouwgrond) bezit, dan eisen de meeste familierechtbanken een notariële akte met een regeling over dit onroerend goed. En uiteraard moet een notaris - los van de echtscheiding - een inkoopakte maken als een van u beiden het huis inkoopt.

 

In een EOT beslist de rechter niet. U beslist samen zelf over al uw familiezaken. U kan scheiden door onderlinge toestemming op voorwaarde dat u een schriftelijke overeenkomst hebt over al uw familiezaken.

 

De overeenkomst over al uw familiezaken

 

De overeenkomst moet een volledig akkoord bevatten. U moet over al uw zaken een regeling treffen en beschrijven. Niets mag worden vergeten: alle goederen en schulden moeten worden toebedeeld en de regeling met betrekking tot de kinderen moet compleet zijn. Als u bijvoorbeeld geen afgesproken verblijfsregeling over uw kind beschrijft, dan kan u niet scheiden door onderlinge toestemming. U moet ook het adres vermelden waar u tijdens de echtscheidingsprocedure zal verblijven. Dat hoeven geen twee verschillende adressen te zijn.

 

Iedereen moet een goederenovereenkomst maken. Daarin staan uw regelingen over voorwerpen en geld, schulden, belastingen en verzekeringen. In de goederenovereenkomst moet u ook afspreken of het erfrecht van de langstlevende echtgenoot al dan niet geldt indien een van u beiden zou overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure. En u moet nadenken over de vraag of een van beiden persoonlijk onderhoudsgeld zal betalen aan de andere. U kan afspreken dat geen van beiden persoonlijk onderhoudsgeld betaalt. Er bestaat immers geen wettelijke alimentatieverplichting tussen ex-echtgenoten na EOT (wel na EOO). Als de ene ex-echtgenoot aan de andere persoonlijk onderhoudsgeld betaalt, dan moet u duidelijk het bedrag bepalen, plus de omstandigheden waarin dit bedrag verandert of niet meer moet worden betaald.

 

Als u samen huiseigenaar bent, dan moet u een huisovereenkomst maken. U beschrijft de regeling die u gekozen heeft. Een van u beiden koopt het huis in. Of u verkoopt het huis en verdeelt de opbrengst van de verkoop. Of u behoudt het huis gezamenlijk ('in onverdeeldheid'). U kan uw huis ook aan uw kind schenken maar dit is voor heel weinig ouders financieel haalbaar.

 

Als u samen een minderjarig kind hebt, dan moet u ook een ouderschapsovereenkomst maken. U beschrijft de afgesproken regelingen over gezag, verblijf en kosten.

 

goederenovereenkomst
voorwerpen
spaargeld
belastingen
verzekeringen
erfrechten
persoonlijk onderhoudsgeld 

 

huisovereenkomst
Een van beiden koopt het huis in
of U verkoopt het huis
of U houdt het huis gezamenlijk 'in onverdeeldheid' 

 

ouderschapsovereenkomst
gezag
verblijf
kosten 

 

DE ECHTSCHEIDING WORDT GEREGELD

 

De echtscheiding wordt geregeld in een echtscheidingsprocedure die leidt naar de uitspraak van de echtscheiding.

 

De echtscheidingsprocedure

 

Een EOT-procedure is heel eenvoudig. U maakt een verzoekschrift waarin u de echtscheiding vraagt. Een verzoekschrift is een brief. Het verzoekschrift heeft als bijlage uw overeenkomst(en) over al uw familiezaken. Dit is in elk geval een goederenovereenkomst. Als u een huiseigenaar bent, moet er ook een huisovereenkomst zijn, en als u een gemeenschappelijk minderjarig kind hebt ook een ouderschapsovereenkomst.

 

U geeft het verzoekschrift met de bijlage aan de griffier van de bevoegde familierechtbank (naar keuze, tenzij u al eerder een familiale vordering bij een familierechtbank instelde, dan moet u dezelfde nemen).
Bij de overhandiging van het verzoekschrift betaalt u 100 euro griffierechten die 'rolrecht' worden genoemd. Dit is een belasting om uw zaak bij de rechtbank in te schrijven op de rol van de verzoekschriften. Als u meer dan 6 maanden apart woont (en uw overeenkomsten zijn in orde) dan hoeft u niet voor de rechter te verschijnen en verloopt de procedure normaal gezien volledig schriftelijk. Als u nog geen 6 maanden apart woont, moet u voor de rechter verschijnen binnen de maand na de neerlegging van uw verzoekschrift. Een oproep tot persoonlijke verschijning is steeds mogelijk en zal er komen als de rechter vragen heeft over de inhoud van uw ouderschapsplan.

 

 

Op een verschijning vraagt de rechter aan elke echtgenoot of hij/zij wil scheiden en of hij/zij nog altijd akkoord gaat met de gesloten overeenkomsten. Met een 'ja' is de verschijning afgelopen. U moet beiden uw overeenkomst(en) over uw familiezaken gedurende de echtscheidingsprocedure blijven aanvaarden. Op elke verschijning moet u beiden verklaren nog altijd akkoord te gaan met deze overeenkomst(en).

 

Bedenkt een van beiden zich en aanvaardt hij/zij de overeenkomst(en) niet langer, dan stopt de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming. Dan kan u overstappen naar een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting, een EOO. De overeenkomst(en) die u bij de start van de EOT-procedure aan de rechtbank hebt overhandigd als bijlage bij uw verzoekschrift, verliezen hun geldingskracht. U kan ook een nieuwe EOT-procedure starten, met nieuwe overeenkomsten.

 

De uitspraak van de echtscheiding

 

Niet lang na de inleiding van het verzoekschrift in een zuiver schriftelijke procedure, of niet lang na de enige of bijkomende persoonlijke verschijning volgt een vonnis waarin de familierechtbank de echtscheiding door onderlinge toestemming uitspreekt.

 

In het vonnis bekrachtigt de familierechtbank ook de ouderschapsovereenkomst. Daardoor wordt deze overeenkomst afdwingbaar. De familierechter controleert wel eerst of de ouderschapsovereenkomst niet tegen het belang van het kind ingaat. De procureur des Konings moet de rechter hierover schriftelijk advies geven. De rechter beoordeelt en bekrachtigt niet de goederenovereenkomst en de huisovereenkomst. Er wordt enkel naar het ouderschapsplan gekeken.

 

Na de uitspraak begint een beroepstermijn van één maand te lopen. Indien geen hoger beroep wordt aangetekend, is het EOT-vonnis definitief (juridisch: 'in kracht van gewijsde getreden'). Maximaal één maand later zal de griffier de beslissing doorsturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand, die ze dan op zijn beurt binnen de maand moet overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.
U mag al hertrouwen vanaf de dag dat uw echtscheidingsvonnis definitief is (dus ten vroegste één maand na de uitspraak van het vonnis, maar vóór de overschrijving in de registers)