EOT of EOO?

Wil u samen een echtscheidingsprocedure starten? Welke procedure?
 
Een EOT is een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming. Een EOT moet u altijd samen starten. Een EOO is een Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting van het huwelijk. Een EOO kan u apart of samen starten.
 
Wat kiest u?
 
Is de echtscheiding het belangrijkste?
 
Hebt u geen overeenkomst over alles, en wil u vooral zo snel mogelijk gescheiden zijn? Dan is EOO de enige optie.

 

Voordeel EOO:
Als u al meer dan 6 maanden apart woont, kan uw echtscheiding op één zitting worden behandeld. Na deze zitting wordt de echtscheiding uitgesproken.
Als u minder dan 6 maanden afzonderlijk wonen, zal de zaak naar een tweede zitting worden uitgesteld (die plaatsvindt drie maanden later, of ten hoogste tot u 6 maanden afzonderlijk woont). Na deze tweede zitting wordt de echtscheiding uitgesproken. U zul dus snel uit de echt gescheiden zijn.
Nadeel EOO:
U bent snel uit de echt gescheiden, maar er is niets geregeld. De regelingen kunnen na de echtscheiding zeer lang aanslepen, het conflict kan lang blijven bestaan.
 
 Of zijn de regelingen het belangrijkste?
 
Wil u zelf over al uw familiezaken beslissen?

 

Voordeel EOT via een bemiddelaar of notaris of advocaat of twee advocaten:
U hebt goed samenhangende regelingen. Alles is beslist voor de start van de echtscheidingsprocedure. U hebt zekerheid over persoonlijk onderhoudsgeld.
Nadeel EOT:
De onderhandelingsprocedure die de echtscheidingsprocedure voorafgaat, kan lang duren.
 
Wil u dat een rechter over al uw familiezaken beslist?
 
Dan is EOO met de bijstand van twee advocaten de enige optie. Na echtscheiding zit u in een procedure tot gerechtelijke vereffening/verdeling die start bij een notaris.
Mogelijk nadeel:
Een EOO kost vaak veel tijd en geld. U hebt geen zekerheid over persoonlijk onderhoudsgeld.
 
Wil u over bepaalde familiezaken zelf beslissen, en over andere zaken een rechter laten beslissen?
 
Dan is EOO met de bijstand van twee advocaten eveneens de enige optie. U combineert akkoordvonnissen en (beslissings)vonnissen.
Mogelijk nadeel:
Uw regelingen zijn onsamenhangend.
 
Waarom kiezen voor EOT in plaats van EOO op gezamenlijke vraag ('EOO-samen')?
 
• Enkel bij EOT kan men met zekerheid vastleggen dat er nooit persoonlijk onderhoudsgeld na de echtscheiding moet betaald worden.
 
• Enkel bij EOT kan men vastleggen dat aan de regeling persoonlijk onderhoudsgeld na de echtscheiding nooit iets zal veranderen.
 
• Bij EOT zijn alle familiezaken al geregeld vóór de start van de EOT-echtscheidingsprocedure, waardoor er sneller rust komt.
 
• Een EOT-echtscheidingsprocedure duurt niet lang en kan louter schriftelijk verlopen als u al meer dan 6 maanden apart leeft bij de start van de procedure.
 
• Bij EOO is er buiten de echtscheiding niets definitief geregeld.
 
• Bij EOO kunnen de procedures over familiezaken lang duren.
 
Waarom kiezen voor 'EOO-samen' in plaats van EOT?
 
• Bij EOO wordt het ogenblik waarop het huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden snel vastgelegd (namelijk op de dag van de eerste eis tot echtscheiding). Dit kan belangrijk zijn voor de vereffening-verdeling en de betaling van een bewoningsvergoeding door de echtgenoot die tijdens de procedure die in het huis blijft wonen.
 
• Bij EOO kan men deelakkoorden sluiten en laten bekrachtigen, en de andere zaken door een rechter laten beslissen.
 
• Via EOO kan men het snelst een einde maken aan het huwelijk. Dit kan belangrijk zijn voor de duur van het te betalen onderhoudsgeld.
 
• Bij EOT kunnen de onderhandelingen lang duren en soms onmogelijk zijn.