De ene ouder heeft het kind fiscaal ten laste

Home > Informatie      

Ouder A die het kind fiscaal ten laste heeft, kan de volgende voordelen hebben.

 

Ouder A kan belastingvermindering krijgen als het kind jonger dan 3 jaar

 

Zolang het kind jonger dan 3 jaar is, heeft ouder A recht op een hoger inkomensbedrag dat vrijgesteld is van belastingen als u geen opvangkosten inbrengt (voor inkomstenjaar 2017 bedraagt dit 580 euro).

 

Ouder A kan de kosten van kinderopvang fiscaal in mindering brengen

 

Ouder A die de kosten voor kinder- en buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar betaalt, geniet daarvoor belastingvermindering. Concreet gaat het om

 

• de opvang in een crèche of een opvanggezin dat erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd wordt door Kind en Gezin
• de opvang die op school buiten de normale schooluren wordt geboden
Als de school de opvang uitbesteedt, geven de kosten alleen recht op de fiscale aftrek als u aan de school zelf moet betalen of als er een link is tussen de school en de opvangdienst of als de opvangdienst erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd wordt door Kind en Gezin
• internaatskosten
• activiteiten waaraan uw kind deelneemt tijdens schoolvakanties die ingericht zijn door een instantie die wordt erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale overheid, de gemeenschap of het gewest (bijvoorbeeld activiteiten van de jeugdbewegingen, sportkampen georganiseerd door een gemeentelijke sportdienst of een erkende sportfederatie.

 

Ouder A mag per kind en per opvangdag maximaal 11,20 euro aftrekken. Dat bedrag wordt in mindering gebracht van het belastbaar inkomen van A. Door die aftrek daalt het belastbaar inkomen van ouder A.

 

Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld schoolreizen, culturele activiteiten, bos- en / of zeeklassen en sportkampen die door de school werden georganiseerd. Ook de bijdrage voor de jeugdbeweging, het lidgeld voor de sportclub en de kosten voor kinderopvang in een Franse skiclub komen niet in aanmerking.

 

Ouder A krijgt vermindering van de bedrijfsvoorheffing

 

Als ouder A een kind fiscaal ten laste heeft en beroepsactief is, krijgt ouder A een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten waardoor ouder A minder belastingen betaalt.

 

In de tabel hierboven onder Wie heeft het kind fiscaal ten laste? vindt u de bedragen van de basistoeslag op de belastingvrije som voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018).

 

Hieronder vindt u een voorbeeld. Ouder B, die overweegt om onderhoudsgeld te betalen, heeft een jaarinkomen van 40.000 euro. Ouder A heeft een jaarinkomen van 35.000 euro. U ziet in de eerste tabel het belastingvoordeel berekend zonder en met aftrek van 100 euro onderhoudsgeld per maand per kind, voor kind(eren) ouder dan 3 jaar en jonger dan 18 jaar. In de tweede tabel ziet u de situatie indien wordt gekozen voor fiscaal co-ouderschap.


alleenstaande apart wonende ouders

 belastingsvoordeel wegens kinderen

belastingsvoordeel in euro's voor inkomstenjaar 2008

GEEN FISCAAL CO-OUDERSCHAP

geen aftrek van onderhoudsgeld

met aftrek van 100 euro  onderhoudsgeld per maand per kind

aantal kinderen ten laste van ouder A

voor ouder A

voor ouder B

totaal

voor ouder A

voor ouder B

totaal

1

847€

0 €

847

847

480 €

1.327€

2

1.584€

0 €

1.584

1.584

922,50€

2506,50€

3

3.560€

0 €

3.560

3.560

1.354,50€

 4.914,50€

4

5.862,50€

0 €

5.862,50

5.862,50

1.786,50€

7.649 €

 

 

alleenstaande apart wonende ouders

belastingsvoordeel wegens kinderen

belastingsvoordeel in euro's voor inkomstenjaar 2017

MET FISCAAL CO-OUDERSCHAP

aantal kinderen ten laste van ouder A

voor ouder A

voor ouder B

totaal

 

1

614,50 €

614,50 €

1.229 €

 

2

979 €

979€

1.958 €

 

3

1.776 €

1.776 €

3.552 €

 

4

2.876€

2.876€

5.752 €

 

 

Ouder A kan een school- en studietoelage krijgen

 

Ouders kunnen voor alle leerlingen een school- of studietoelage aanvragen, dus ook voor kleuters of leerlingen in het basisonderwijs. De toelagen variëren naargelang de leeftijd van het kind, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste.

 

Voor kleuters was de schooltoelage in het schooljaar 2016-17 een vast bedrag van 93,21 euro, voor kinderen in het lager onderwijs bedraagt de toelage 104,86 euro en 209,73 euro. Voor het (voltijds) secundair onderwijs varieert het tussen 130,60 en 3.126,12 euro. Voor het hoger onderwijs bedroeg de studietoelage tussen de 256,33 euro en 5.340,86 euro.

 

Of u als ouder in aanmerking komt voor een school- en/of studietoelage, is grotendeels afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssamenstelling. Uw inkomen en zogenaamde "leefeenheid" worden met elkaar in verband gebracht.

 

U kan de meest actuele informatie raadplegen op www.onderwijs.vlaanderen.be. Via deze website kan u ook uw school- en studietoelagen online aanvragen.

 

Ouder A kan vermindering van de onroerende voorheffing krijgen

 

Een huurder of een eigenaar met ten minste 2 kinderen fiscaal ten laste heeft recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing (= belastingvermindering op kadastraal inkomen).
Als ouder A eigenaar is van een woning én minimum 2 kinderen fiscaal ten laste heeft, heeft deze ouder recht op een vermindering die automatisch wordt toegekend.

 

Als ouder A huurder is van een woning én minstens twee kinderen fiscaal ten laste heeft waarvoor hij kinderbijslag ontvangt, heeft ouder A als huurder recht op deze vermindering, ook al betaalt de eigenaar de onroerende voorheffing. Bij huurders wordt deze vermindering niet automatisch toegekend. Ouder A moet de vermindering aanvragen. Als huurder moet u de vermindering slechts één keer aanvragen. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing als aan de voorwaarden is voldaan. Ook als de huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend.

 

Meer informatie over de vermindering van onroerende voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen als eigenaar of als huurder leest u op www.belastingen.vlaanderen.be.

 

Het bedrag van de onroerende voorheffing is afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente. U kan het bedrag online simuleren op de website van de Vlaamse Belastingdienst.