Aanpassing van het onderhoudsgeld aan index

De index van de consumptieprijzen meet de levensduurte aan de hand van de prijsschommeling van een aantal producten. De gezondheidsindex meet die ook, maar houdt geen rekening met de prijzen van een aantal producten zoals alcohol, benzine, tabak. De gezondheidsindex wordt gebruikt voor de aanpassing van de lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.


Als u het onderhoudsgeld aan de stijging van de levensduurte wil aanpassen, is een koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen aangewezen. Wil u de draagkracht van de onderhoudsplichtige in rekening nemen, dan is een koppeling aan het gezondheidsindexcijfer aangewezen. De index van de consumptieprijzen stijgt sneller dan de gezondheidsindex. Het bedrag van het onderhoudsgeld stijgt dus jaarlijks meer met de index van de consumptieprijzen dan met de gezondheidsindex

 

Kinderalimentatie is automatisch gekoppeld aan de gezondheidsindex

 

Sinds 2010 bepaalt de wet dat onderhoudsbijdragen voor kinderen, vastgesteld hetzij bij vonnis, hetzij bij overeenkomst, 'van rechtswege' worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

'Van rechtswege' betekent dat deze indexaanpassing uit kracht van wet (automatisch) gebeurt en dus niet moet worden gevorderd, uitgesproken of overeengekomen.

 

De wet bevat volgende indexactieformule. De bepaalde basis(onderhouds)bijdrage is gebonden aan het (basis)indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt uitgesproken, tenzij de rechtbank er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de bijdrage van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand (art. 203quater, § 1, tweede lid BW). Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer (art. 203quater, § 1, derde lid BW).

 

Een voorbeeld: op 24 mei 2018 wordt een vonnis uitgesproken waarin een onderhoudsbijdrage wordt toegekend vanaf 1 juni 2018; basisindexcijfer is dat van de maand april 2018. Eerste aanpassing: mei 2019, met nieuw indexcijfer van de maand mei 2019, toegepast in de maand juni 2019 (het indexcijfer van de maand mei 2019 zal eind mei 2019 in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt).
De wet bepaalt ook dat de rechtbank een andere formule kan toepassen voor de aanpassing van de onderhoudsbijdrage. Ook de ouders kunnen bij overeenkomst afwijken van deze aanpassingsformule (art. 203quater, § 1, vierde lid BW).

 

Het is dus zonneklaar dat kan worden afgeweken van de wettelijke indexatieformule, maar ook van het indexcijfer van de consumptieprijzen, bv. door de bijdrage te koppelen aan de gezondheidsindex. Wellicht kan ook het principe van de indexering van rechtswege zelf door ouders op uitdrukkelijke wijze in hun alimentatieovereenkomst worden uitgeschakeld wanneer zij om een of andere reden de onderhoudsbijdrage niet wensen te indexeren.

 

Op www.economie.fgov.be, de site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, kan u de meest recente indexcijfers terugvinden.