Een sociale huisvestingsmaatschappij

Huren bij een SHM


De sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren momenteel meer dan 150.000 woningen. Het aanbod varieert van studio´s en appartementen tot woningen van 1 tot 5 slaapkamers. Om zich kandidaat te stellen als huurder dient u aan volgende voorwaarden te voldoen

 

Leeftijdsvoorwaarde
Wie zich wil inschrijven of als huurder wil toegelaten worden tot een sociale huurwoning moet minstens 18 jaar oud zijn. Wie jonger dan 18 is, kan zich als alleenstaande of als partner inschrijven of toegelaten worden tot een sociale huurwoning als hij ontvoogd werd of zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

 

Verblijfsvoorwaarde
Enkel personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, of die beschikken over een referentieadres, kunnen in aanmerking komen.

 

Inkomensvoorwaarde
Het inkomen van alle meerderjarige kandidaat-huurders wordt samen opgeteld. Hiervoor geldt normaal het inkomen van drie jaar eerder (= referentiejaar). Had de kandidaat of één van de kandidaten dat jaar geen inkomen, dan geldt het inkomen van een of twee jaar geleden.
Als het inkomen in het referentiejaar te hoog lag, dan kan men kijken naar het huidige inkomen van de kandidaat of kandidaten.

 

Met het inkomen van welbepaalde gezinsleden wordt geen of maar gedeeltelijk rekening gehouden.

 

De inkomensgrenzen voor 2017 zijn:

 

  • 24.092 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
  • 26.111 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
  • 36.137 euro, verhoogd met 2.020 euro per persoon ten laste voor anderen.

In het kader van de leefbaarheid kunnen hogere inkomensgrenzen van toepassing zijn.

 

 

Eigendomsvoorwaarde
Een kandidaat-huurder mag samen met zijn (minderjarige) gezinsleden, geen woning of geen perceel, bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland bezitten. Hierop gelden wel bepaalde uitzonderingen.

 

Taalbereidheidsvoorwaarde
Om te kunnen communiceren met de sociale verhuurder en met andere huurders moet de kandidaat-huurder over een mondelinge basiskennis van het Nederlands beschikken. Bij het aanleren van het Nederlands wordt er gestreefd naar een niveau dat overeenkomst met de richtwaarde A1 van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. Dit is de zogenaamde taalbereidheid. Hierop gelden wel enkele uitzonderingen.

 

Inburgeringsvoorwaarde
De kandidaat-huurder moet, voor zover hij een verplicht inburgeraar is overeenkomstig het Vlaams inburgeringsdecreet van 28 februari 2003, aantonen dat hij bereid is om het inburgeringstraject te volgen. Dit is de zogenaamde inburgeringsbereidheid.

 

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde van de woning en het aantal personen ten laste.

 

Normaal betaalt de sociale huurder iets meer dan een vijfde, ofwel 22% van zijn maandinkomen voor zijn sociale huurwoning. Op de private huurmarkt is dat soms meer dan een derde, tot meer dan de helft. Als het inkomen daalt, daalt de huurprijs mee. Als het inkomen blijft dalen, zal de huurder uiteindelijk de minimale huurprijs blijven betalen. Als het inkomen stijgt, stijgt ook de huurprijs, maar ze wordt nooit hoger dan op de privémarkt.

 

Op basis van de marktwaarde van de woning wordt een korting voorzien. Hoe meer de woning waard is, hoe lager de korting. Dit is de patrimoniumkorting. De maximale patrimoniumkorting is 240 euro (in 2017) en de minimale 0 euro.

 

Als het inkomen van de huurder stijgt, stijgt de huurprijs ook. Eens de basishuurprijs voor de woning is bereikt, blijft de huurder die basishuurprijs betalen.

 

Als het inkomen van de huurder daalt, kan hij de minimale huurprijs betalen. Die hangt af van de waarde van de woning. Minimaal betaalt de huurder 120 euro (in 2017) voor de woningen met een marktwaarde tot 270 euro (in 2017). Vanaf een marktwaarde van 700 euro (in 2017) betaalt de huurder minimaal 240 euro (in 2017).

 

Per persoon ten laste geldt er een korting op de huur van 18 euro. Voor een kind ten laste dat ernstig gehandicapt is, is er een korting van 36 euro.

 

Voor kinderen in co-ouderschap die niet in de huurwoning zijn gedomicilieerd, kent men een halve korting (9 euro) toe als de beide ouders hiervoor een verklaring van co-ouderschap ondertekenen.

 

Kopen bij een SHM

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen bieden woningen en bouwgronden te koop aan. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of grond moet u meerderjarig zijn, ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister, en voldoen aan de inkomstengrenzen.

 

U kan als meerderjarige een sociale woning of sociale bouwgrond aankopen indien uw inkomen niet te hoog en niet te laag is en indien u geen volle eigenaar of vruchtgebruiker van een onroerend goed bent.


Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting. Daaronder valt ook het niet-belastbare vervangingsinkomen en het genoten leefloon.

 

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld. Inkomsten van ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin worden niet meegeteld. Ook inkomsten van uw familieleden in de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn worden niet meegerekend. Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld: de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn.

 

Uw inkomen mag op de referentiedatum in 2017 niet lager zijn dan 9.254 euro.

 

Uw inkomen mag in 2017 niet hoger zijn dan:

 

 

Persoonlijk situatie
Aankoop in kernstad of in de Vlaamse Rand
Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste
38.740 euro
36.980 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste
42.609 euro
40.672 euro
Alle andere gevallen
58.105 euro
55.464 euro
Per persoon ten laste te verhogen met
3.869 euro
3.693 euro

 

   

U kunt enkel inschrijven als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.

 

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

 

De Vlaamse Woonlening

 

Wil u als meerderjarige een sociale woning kopen in het Vlaamse gewest, een woning kopen en renoveren, uw eigen woning renoveren, of een woning bouwen? Dan biedt de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) u een betaalbaar woonkrediet indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet: de Vlaamse Woonlening.

 

Uw inkomen mag op referentiedatum in 2017 niet lager zijn dan 10.367 euro per jaar.


Uw inkomen mag op referentiedatum in 2017 niet hoger zijn dan:

 

 

Persoonlijk situatie
In kernstad of in
de Vlaamse Rand  
Elders
in Vlaanderen     
Alleenstaande zonder persoon ten laste
38.740 euro
36.980 euro
Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste
42.609 euro
40.672 euro
Alle anderen
58.105 euro
55.464 euro
Verhoging per persoon ten laste bij 'alle
anderen
3.869 euro
3.693 euro

 

 

Op het moment dat u de leningsakte ondertekent, mag u alleen de woning waarvoor u de lening aanvroeg in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Dan mag u geen andere bouwgrond, kavel of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Dit geldt ook voor alle personen die samen met u de lening aanvragen en voor alle personen die samen met u in de woning zullen wonen.

 

De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt.
De VMSW onderzoekt via uw huidige inkomsten of u voldoende financiële draagkracht heeft om uw lening af te lossen. U moet de maandelijkse afbetalingen van de lening aankunnen en nog genoeg geld overhouden om uw gezin te onderhouden. Het budget dat u moet overhouden bedroeg 780 euro in 2017.

 

U moet ten slotte ook langdurig in België kunnen verblijven.

 

Meer informatie kan u vinden op www.vmsw.be.