Het Vlaams Woningfonds

De Gezinsbond biedt via het Vlaams Woningfonds sociale woningen en hypotheekleningen aan. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er o.a. voorwaarden inzake inkomsten, grootte van de woning en gezinssamenstelling.

 

Huren bij het Vlaams Woningfonds

 

Niet alle gezinnen kunnen ondanks de gunstige hypothecaire leningsvoorwaarden bij het Vlaams Woningfonds een eigen woning verwerven. Daarom gaat het Vlaams Woningfonds ook zelf over tot de aankoop en renovatie van woningen gelegen in stedelijke centra van het Vlaams Gewest om deze aan gezinnen met minstens 1 kind te verhuren tegen een lage huurprijs.

 

Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen hoofdzakelijk geschikt voor 5 of meer personen, verspreid over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest. Na inschrijving komt u terecht op een wachtlijst. Men wordt gecontacteerd zodra er een woning vrijkomt. De gezinssamenstelling speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt (rationele bezetting van de woning).


Om een woning te kunnen huren bij het Vlaams Woningfonds, moet uw gezin voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 

 • u bent meerderjarig.
 • u hebt geen woning/appartement of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
 • u voldoet aan de taal- en eventueel inburgeringsbereidheid.
 • u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • uw netto-belastbaar inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Dit was voor gezinnen in 2017 36.137 euro verhoogd met 2.020 euro per persoon ten laste. Hieronder enkele voorbeelden:
  - bij 3 personen ten laste: 42 197 euro
  - bij 4 personen ten laste: 44 217 euro
  - bij 5 personen ten laste: 46 237 euro (alle bedragen golden in 2017)

 

  

Lenen bij het Vlaams Woningfonds

  

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:
- de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken;
- werken aan een woning of appartement.

 

Het belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag niet lager zijn dan 10.367 euro (bedrag in 2017).

 

Het maximum toegelaten belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement.

 

Indien de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen
- voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 36.980 euro;
- voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 40.672 euro;
- voor alle anderen: 55.464 euro, verhoogd met 3.693 euro per persoon ten laste (bedragen in 2017).
Indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen:
- voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 38.740 euro;
- voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 42.609 euro;
- voor alle anderen: 58.105 euro, verhoogd met 3.869 euro per persoon ten laste (bedragen in 2017).

 

Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.

 

Voor een sociale lening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat u wil aankopen. De woning of het appartement moet:

 

 • gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • gedurende de ganse duur van de lening door ontlener(s) bewoond worden en mag niet verhuurd worden.

 


De geschatte verkoopwaarde dient onder bepaalde grenzen te blijven. Indien de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel, bedragen de maximum verkoopwaarden:

 

 • bij 0 personen ten laste: 206.900 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 206.900 euro
 • bij 2 personen ten laste: 206.900 euro
 • bij 3 personen ten laste: 217.300 euro
 • bij 4 personen ten laste: 227.700 euro
 • bij 5 personen ten laste: 238.100 euro
 • bij 6 personen ten laste: 248.500 euro

Indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel, bedragen de maximum verkoopwaarden:

 

 • bij 0 personen ten laste: 227.600 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 227.600 euro
 • bij 2 personen ten laste: 227.600 euro
 • bij 3 personen ten laste: 239.000 euro
 • bij 4 personen ten laste: 250.400 euro
 • bij 5 personen ten laste: 261.800 euro
 • bij 6 personen ten laste: 273.200 euro

De hierboven vermelde maximum waarden:

 

 • worden bijkomend met 10.400 euro (woning/appartement niet gelegen in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel) of met 11.400 euro (woning/appartement gelegen in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel) verhoogd wanneer het jongste kind van de ontlener op het ogenblik van de betaling van de dossierkost aan het Vlaams Woningfonds minder dan zes jaar oud is;
 • zijn niet van toepassing indien de lening wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd werd met een lening bij het Vlaams Woningfonds;
 • worden jaarlijks op 1 januari ge├»ndexeerd;


De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

 

Uiterlijk bij de ondertekening van de leningsakte mag u geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.

 

U moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat uw maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

 

Een minimum aan eigen middelen is steeds noodzakelijk. De notariskosten kunnen niet mee geleend worden.

 

Meer informatie kan u vinden op de website www.vlaamswoningfonds.be.