Kosten van een minnelijke schikking in de kamer voor minnelijke schikking

Anders dan een advocaat of notaris, wordt een rechter niet persoonlijk door een partij betaald.

 

Er bestaan wel zogenaamde 'rolrechten'. Dat zijn bij wet bepaalde bedragen die moeten worden betaald om een zaak voor de rechtbank te brengen.

 

In familiezaken wordt een rolrecht van 100 euro geheven voor elke zaak die in de familierechtbank op de algemene rol, op de rol van de verzoekschriften of op de rol van de vorderingen in kort geding wordt ingeschreven.

 

Legt u uw vordering vóór de gedinginleiding ter minnelijke schikking voor aan de kamer voor minnelijke schikking, dan wordt de zaak niet ingeschreven op een rol, met als gevolg dat er geen rolrecht verschuldigd zal zijn. Bij een volledig akkoord, opgetekend onder de vorm van een proces-verbaal van verzoening, zal er sprake zijn van een besparing. Bij gebrek aan akkoord of in het geval van een deelakkoord zal de zaak nog voor de resterende geschilpunten nog voor de familiekamer van de familierechtbank moeten worden gebracht, met inschrijving op de rol. In dat geval betaalt u 100 euro rolrecht. Hetzelfde geldt ingeval u zou vragen om uw – globaal of partieel – akkoord in een akkoordvonnis op te nemen.

 

Het is mogelijk dat u succesvol heeft deelgenomen aan buitengerechtelijke bemiddeling in familiezaken zonder de betaling van rolrecht en dat u het bereikte akkoord wil laten bekrachtigen door de bevoegde rechter. U vraagt dan de homologatie van dit akkoord aan de familiekamer van de familierechtbank. De homologatiebeschikking heeft de gevolgen van een akkoordvonnis. Dergelijk gehomologeerd akkoord kan u maar krijgen na een verzoek tot homologatie, wat een vordering inhoudt, ook al is er tussen partijen geen geschil meer. Inschrijving op de rol is dus vereist, waardoor het rolrecht van 100 euro verschuldigd is. Ingeval u zich met een buitengerechtelijk bereikt akkoord rechtstreeks tot de kamer voor minnelijke schikking zouden wenden, dan heeft deze, omdat ze zonder geding is aangesproken, geen rechtsmacht om een akkoordvonnis te vellen.

 

Het is niet zeker dat een vooraf bestaand akkoord kan worden opgenomen in een proces-verbaal van minnelijke schikking met uitvoerende kracht, aangezien de overeenkomst tussen partijen niet tijdens een geding tot stand is gekomen. De kamer voor minnelijke schikking mag (volgens bepaalde rechtsgeleerden) niet misbruikt worden om bestaande akkoorden gratis te bekrachtigen. Notarissen hebben de taak – en een wettelijk monopolie – om desgevraagd authenticiteit te verlenen aan privé-overeenkomsten. De partijen hebben niet het door het Gerechtelijk Wetboek vereiste belang om zich in dit raam tot de rechter te wenden.