Gezagsregeling op maat

Naast de gezamenlijke gezagsuitoefening door beide ouders (= het principe) en de uitsluitende gezagsuitoefening door één ouder (= de uitzondering) zijn tussenvormen mogelijk. Zij kunnen door de ouders overeengekomen worden of door een rechter uitgesproken.

 

In een regime van uitsluitende gezagsuitoefening kan worden bepaald welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met instemming van beide ouders kunnen worden genomen. Het gaat hier om een versoepeling, een tempering van het uitsluitende uitoefeningsmodel, omschreven als getemperde uitsluitende gezagsuitoefening. Voor deze gezamenlijk te nemen opvoedingsbeslissingen geldt het vermoeden van instemming van de andere ouder uiteraard niet. Er is een verhaalsmogelijkheid bij de familierechtbank, a priori in geval van onenigheid over de gezamenlijk te nemen beslissing, a posteriori indien een ouder alleen is opgetreden met miskenning van het recht van de andere ouder. Dit regime kan aangewezen zijn indien één ouder bijzonder gesteld is op medezeggenschap omtrent welbepaalde beslissingen, maar voor het overige geen probleem heeft met een regeling waarbij de andere ouder alleen de beslissingen met betrekking tot het kind neemt.

 

Bij handhaving van het regime van de gezamenlijke gezagsuitoefening kan één van de ouders toestemming worden verleend om alleen op te treden voor een of meer bepaalde handelingen. Dergelijk regime wordt omschreven als getemperde gezamenlijke gezagsuitoefening. Het is niet uitdrukkelijk in de wet opgenomen en komt in de praktijk ook weinig voor.