Wie betaalt onderhoudsgeld?

Samenwonende ouders kunnen geen onderhoudsgeld aftrekken. Alleen een ouder van wiens gezin het kind feitelijk geen deel uitmaakt, mag onderhoudsgeld voor het kind aftrekken.

 

Ouders moeten hun onderhoudsplicht niet vervullen via de betaling van onderhoudsgeld, maar dat mag. Eén ouder mag zijn of haar bijdrage onderhoudsgeld noemen en krijgt daardoor belastingvoordeel. Regelmatig betaald onderhoudsgeld is immers voor 80% aftrekbaar van het netto-belastbaar inkomen. De andere ouder heeft het kind fiscaal ten laste en krijgt daardoor belastingvoordeel. Ouders met kinderen ten laste krijgen immers een verhoging van de belastingvrije som. Betalen in de vorm van onderhoudsgeld is een belastingvoordeel. Ouders kunnen overeenkomen dat één ouder onderhoudsgeld voor het kind betaalt, maar maandelijkse betaling van onderhoudsgeld is niet verplicht na een scheiding. Beide ouders kunnen ook afzonderlijk alle kosten voor hun kinderen betalen. Als een rechter in een vonnis beslist dat een ouder onderhoudsgeld moet betalen, dan is dat uiteraard wel een verplichting.

 

Alleen de ouder die het kind niet fiscaal ten laste heeft, kan zijn bijdrage leveren in de vorm van fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld. Het is interessant dat één ouder zijn onderhoudsplicht vervult door het betalen van fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld voor het kind. De ene ouder betaalt onderhoudsgeld en geniet het belastingvoordeel door onderhoudsgeld. De andere ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, betaalt ook zijn of haar bijdrage in het onderhoud en heeft de belastingvoordelen van kind fiscaal ten laste.

 

Er is een verschil tussen onderhoudsgeld (of alimentatie) voor de ex-echtgenoot en onderhoudsgeld voor het kind. De ex-partner die onderhoudsgeld ontvangt, verliest een gedeelte omdat hij/zij er belastingen moet op betalen. Ontvangen onderhoudsgeld is immers voor 80% belastbaar voor degene die het ontvangt. Onderhoudsgeld voor het kind is inkomen van het kind. In de praktijk zal het kind dat onderhoudsgeld ontvangt (via een ouder) niets verliezen omdat zijn inkomen te klein is om er belastingen op te betalen.

 

U kan uw verplichte bijdrage in de kosten van uw kind als onderhoudsgeld inbrengen in de belastingen als u regelmatig onderhoudsgeld betaalt. Meestal is dat maandelijks maar dat mag bijvoorbeeld ook elke drie maanden of elk jaar. Rekeninguittreksels zijn een betalingsbewijs.

 

Onderhoudsgeld dient meestal om gezamenlijke kosten te betalen. Zowel de regelmatige bijdrage voor de gewone als de buitengewone gezamenlijke kosten kunnen als onderhoudsgeld aangegeven en afgetrokken worden. Zo kan een ouder maandelijks onderhoudsgeld voor gewone gezamenlijke kosten betalen en jaarlijks een bedrag voor buitengewone kosten.

 

Dan krijgt u twee jaar later 30 à 40 % van het bedrag van uw onderhoudsgeld terug via de terugbetaling van teveel ingehouden bedrijfsvoorheffing. Op voorwaarde uiteraard dat u belasting moet betalen op uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe groter uw belastingvoordeel door het betalen van onderhoudsgeld.

 

De wet bepaalt geen bedragen voor onderhoudsgeld. Discussies over het bedrag van het onderhoudsgeld doen de emoties dikwijls hoog oplaaien. Onder andere de Gezinsbond heeft een methode uitgewerkt om kinderalimentatie te berekenen. Zie Vragen over geldzaken.

 

Denk ook aan de volgende vragen: Wordt het bedrag aan een indexcijfer aangepast? Verandert het bedrag en in welke omstandigheden precies? Hoelang betaalt een ouder onderhoudsgeld?

 

U maakt best ondubbelzinnige afspraken over de omstandigheden waarin het onderhoudsgeld voor het kind eventueel zal aangepast worden bijvoorbeeld naar aanleiding van de hogere leeftijd van het kind of van de inkomensverandering van een ouder.