Kostenco-ouderschap

Twee ouders beheren de kosten. De ouders beheren samen alle gezamenlijke kosten.

 

Vader of moeder heeft het kind fiscaal ten laste

 

1. Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste. Het officiële adres van het kind is bij moeder/vader. Moeder/vader ontvangt en behoudt alle voordelen door een kind fiscaal ten laste te hebben. (Moeder/vader heeft meestal als belangrijkste voordeel een verhoogde belastingvrije som per kind fiscaal ten laste, waardoor moeder/vader maandelijks minder bedrijfsvoorheffing moet betalen, waardoor het maandelijks netto loon van moeder/vader stijgt.)

 

2. Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste. Het officiële adres van het kind is bij vader/moeder. (Als u geen conflict hebt over wie het kind fiscaal ten laste heeft, dan kunnen de belastingen aanvaarden dat het officiële adres van het kind niet bij de ouder is die het kind fiscaal ten laste heeft. Als u een conflict hebt en u beiden het kind fiscaal ten laste wil, dan kunnen de belastingen beslissen dat het kind fiscaal ten laste is van de ouder bij wie het kind zijn officiële adres heeft.)

 

3. Vanaf het jaar jaar is het kind fiscaal ten laste van moeder/vader en heeft het kind haar/zijn officiële adres bij moeder/vader (tot en met 1 januari van het daaropvolgende jaar), gedurende aantal jaren. Op de bijeenkomst van september van het jaar jaar beslissen de ouders of het kind vanaf het volgend jaar gedurende aantal jaren fiscaal ten laste komt van vader/moeder en zijn officiële adres bij vader/moeder heeft. Zonder schriftelijke overeenkomst blijft het kind fiscaal ten laste van moeder/vader. (Als u een conflict hebt en u beiden het kind fiscaal ten laste wilt, dan gebruiken de belastingen de volgende regel: 'Bij verblijfsco-ouderschap is het kind fiscaal ten laste van de ouder bij wie het kind op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële adres heeft.')

 

4. De ouders hebben jaarlijks afwisselend het kind fiscaal ten laste. Het kind woont officieel jaarlijks (tot en met 1 januari van het volgende jaar) afwisselend bij moeder en vader. In de even jaren woont het kind officieel bij moeder/vader en heeft moeder/vader het kind fiscaal ten laste. In de oneven jaren woont het kind officieel bij vader/moeder en heeft vader/moeder het kind fiscaal ten laste.

 

5. De ouders hebben het kind afwisselend twee jaar fiscaal ten laste. Voor de inkomstenjaren jaar en jaar heeft vader/moeder het kind fiscaal ten laste. Tijdens de twee daaropvolgende inkomstenjaren is dat moeder/vader, dan weer twee jaren vader/moeder, enzovoort. De ouders gaan om de twee jaar in december naar de burgerlijke stand om het officiële adres van het kind vanaf 2 januari van het volgende jaar (tot en met 1 januari van het daaropvolgende jaar) bij de ouder te zetten die het kind fiscaal ten laste heeft. De ouder die binnen de twee jaar/twee jaar regeling door het kind fiscaal ten laste meer belastingvoordeel heeft dan de andere ouder, betaalt hiervoor geen compensatie aan de andere ouder.

 

6. De ouders kunnen, in overleg, de regeling... veranderen. Als een ouder bijvoorbeeld kans maakt op extra financieel voordeel door het kind fiscaal ten laste te hebben, dan kan deze ouder de andere ouder verzoeken om het kind fiscaal ten laste te hebben. In dat geval maken de ouders een nieuwe regeling met een duidelijk overzicht van wie in welke jaren het kind fiscaal ten laste heeft tot en met jaar (beide ouders ondertekenen de regeling). De andere ouder kan een compensatie vragen. Als beide ouders een nieuwe regeling ondertekenen, dan vervangt de nieuwe regeling de voorgaande regeling. Als de andere ouder geen aanpassing wil (zonder daarvoor uitleg te moeten geven), dan blijft de laatst afgesproken schriftelijke en door beiden ondertekende voorgaande regeling doorlopen.

 

7. Als een ouder extra financieel voordeel krijgt door het officiële adres van het kind bij hem/haar te plaatsen, dan kunnen de ouders in onderling overleg de regeling voor het officiële adres aanpassen.

 

8. Het kind is ingeschreven in de ziekteverzekering (en hospitalisatieverzekering) van de ouder die recht geeft op het beste stelsel. Op datum is dat de ziekteverzekering van vader/moeder. Vader/moeder betaalt de door moeder/vader betaalde gezondheidskosten die (gedeeltelijk) terugbetaald zijn door de ziekteverzekering, aan moeder/vader terug binnen de maand nadat de ziekteverzekering (een deel van) deze kosten aan vader/moeder heeft terugbetaald.

 

Kostenco-ouderschap met kindrekening zie Meer - Kindrekening

 

Kostenco-ouderschap zonder kindrekening

 

9. Moeder/vader stort maandelijks, binnen de maand na ontvangst, de helft van de kinderbijslag op de rekening nummer van vader/moeder.

 

10. Op elke oudervergadering verrekenen de ouders de betaalde (gewone en/of buitengewone) gezamenlijke kosten. Elke ouder betaalt evenveel. Op elke oudervergadering tonen de ouders bewijzen van betaling van de gezamenlijke kosten. Het verschil wordt op de bijeenkomst cash betaald. (of Een tegoed wordt binnen de 10 dagen betaald; of Het verschil wordt op de volgende oudervergadering betaald.) (Een kostenregeling waarbij geen enkele ouder onderhoudsgeld betaalt, is meestal fiscaal niet interessant.)

 

11. Tijdens het wekelijks mailoverleg n.a.v. een verblijfsovergang, overleggen de ouders over de andere gezamenlijke kosten: Wat moet gekocht worden? Voor welk maximumbedrag euro? Wie koopt? Hoe en wanneer betaalt de ander zijn bijdrage (de helft)? Eenmaal per maand is er een afrekening; namelijk in de eerste week van elke maand. De ouders vergelijken hun uitgaven en zorgen voor een evenwicht: elke ouder betaalt in elke maand evenveel voor (gewone en buitengewone) gezamenlijke kosten.

 

Verdeeld of afwisselend beheer

 

12. Moeder/vader heeft kind 1 fiscaal ten laste. Vader/moeder heeft kind 2 fiscaal ten laste. (meestal fiscaal niet interessant). Vader/moeder betaalt onderhoudsgeld voor kind 1. Moeder/vader betaalt onderhoudsgeld voor kind 2. (De ouders storten beiden maandelijks het onderhoudsgeld op de kindrekening.)

 

13. Moeder/vader draagt en betaalt alle gezamenlijke kosten voor kind 1. Vader/moeder draagt en betaalt alle gezamenlijke kosten voor kind 2. (Een kostenregeling waarin geen enkele ouder onderhoudsgeld betaalt, is meestal fiscaal niet interessant.)

 

14. De ouders dragen en betalen jaarlijks afwisselend de gezamenlijke kosten voor een kind. In de even jaren draagt en betaalt moeder/vader alle gezamenlijke kosten voor kind 1 en vader/moeder voor kind 2. In de oneven jaren omgekeerd.

 

15. (Kostenco-ouderschap beperkt tot buitengewone gezamenlijke kosten maar met als verschil dat vader en moeder om beurt het kind fiscaal ten laste hebben.) De gewone gezamenlijke kosten worden betaald door de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft en de kinderbijslag ontvangt. De buitengewone gezamenlijke kosten worden betaald met geld van de kindrekening. De ouder die maandelijks onderhoudsgeld betaalt, betaalt haar/zijn bijdrage aan buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks bedrag euro voor onderhoudsgeld dat hij (zij) in januari overschrijft op de kindrekening, met vermelding 'onderhoudsgeld voor extra noodzakelijke kosten'.