Beperkt kostenco-ouderschap

Hoe beheert moeder/vader de gewone gezamenlijke kosten? Moeder/vader betaalt de gewone gezamenlijke kosten met welk geld?

 

1. Moeder/vader beheert de gewone gezamenlijke kosten. Moeder/vader betaalt de gewone gezamenlijke kosten met: kinderbijslag, het belastingvoordeel in haar/zijn personenbelasting door kind fiscaal ten laste, een eventuele studietoelage, een eigen bijdrage in onderhoud en het maandelijkse onderhoudsgeld van vader/moeder.

 

Hoe beheren beide ouders de buitengewone gezamenlijke kosten? De ouders betalen de buitengewone gezamenlijke kosten met welk geld?

 

2. De ouders beheren samen de buitengewone gezamenlijke kosten. Beide ouders kunnen buitengewone gezamenlijke kosten betalen. Elke ouder kan buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies) pas betalen na voorafgaand overleg met en (schriftelijk) akkoord van de andere ouder. Op elke bijeenkomst toont de ouder de factuur van de buitengewone kost. Zonder voorafgaand akkoord zijn deze kosten achteraf niet terugvorderbaar, met uitzondering van dringende medische kosten waarbij voorafgaand overleg onmogelijk was.

 

3. Op elke bijeenkomst beslissen de ouders samen of er in de periode tot de volgende oudervergadering een buitengewone gezamenlijke kost (o.a. een kost voor hogere studies) voorkomt. Zij spreken af wie deze uitgave zal doen.

 

4. De ouders dragen elk de helft van de buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies). Moeder/vader betaalt haar/zijn bijdrage met het voor haar/hem beschikbare geld voor het kind. Vader/moeder betaalt bijdrage voor buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks extra bedrag voor onderhoudsgeld dat vader/moeder samen met het bedrag aan onderhoudsgeld voor januari overschrijft op de rekening van moeder/vader, met vermelding 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kost'.

 

5. De ouders dragen de buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies) in verhouding tot hun inkomen. Op datum is deze verhouding: vader/moeder 1/4de en moeder/vader 3/4de. De ouders maken jaarlijks op de oudervergadering van december een eindafrekening.

 

6. Vader/moeder betaalt maandelijks een voorschot op de buitengewone gezamenlijke kosten van bedrag euro, in de vorm van een onderdeel van zijn/haar maandelijks onderhoudsgeld voor het kind.

 

7. Vader/moeder betaalt zijn/haar bijdrage aan buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks extra bedrag voor onderhoudsgeld. Elk jaar schrijft vader/moeder, samen met het bedrag aan onderhoudsgeld voor januari, over op de rekening van moeder/vader met vermelding 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kosten'.

 

8. Vader/moeder betaalt zijn/haar bijdrage aan een buitengewone gezamenlijke kost binnen de maand die volgt op de aankoop(beslissing). Vader/moeder stort, samen met het normale maandelijkse bedrag euro voor onderhoudsgeld, zijn/haar bijdrage op de rekening nummer van moeder/vader, met vermelding 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kost'.

 

9. De ouders bepalen telkens op jaarbasis de verdeelsleutel naargelang het inkomen, en maken telkens de eindafrekening voor de buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies). In de loop van het jaar betaalt elke ouder voorlopig de helft van deze kosten. De eindafrekening gebeurt aan de hand van de dan geldende inkomens van de ouders; namelijk het netto maandelijks gemiddelde op jaarbasis. Het bedrag van de eindafrekening moet betaald worden op 1 mei van elk jaar.

 

10. Vader/moeder betaalt maandelijks bedrag euro voorschot op de buitengewone gezamenlijke kosten. Vader/moeder betaalt dit bedrag als onderdeel van zijn/haar maandelijks onderhoudsgeld voor het kind.