Onderhoudsgeld

Vanaf en tot wanneer betaalt vader/moeder onderhoudsgeld voor gezamenlijke kosten? Duidelijk vermelden dat de kostenregeling verder loopt als het kind meerderjarig wordt zodat de afspraken ook dan afdwingbaar zijn

 

1. Vader/moeder betaalt onderhoudsgeld voor het kind vanaf datum.

 

2. Vader/moeder betaalt onderhoudsgeld voor het kind totdat het kind een eigen duurzaam inkomen heeft uit arbeid, of een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering of invaliditeitsuitkering) of een leefloon ontvangt. Vanaf de maand waarin het kind een arbeidsinkomen of vervangingsinkomen of leefloon krijgt, betaalt vader/moeder geen onderhoudsgeld meer.

 

3. Vader/moeder betaalt na de 18de verjaardag van het kind onderhoudsgeld voor het kind zolang het kind studeert en blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid. Dit gedrag van het kind blijkt uit: beschrijving evaluatiemethode, bijvoorbeeld studieresultaten en bismogelijkheden.

 

4. Als het kind op 25 jaar nog geen passende opleiding heeft beëindigd, dan beslissen de ouders samen (op eenvoudig verzoek van een van beiden, met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar) hoe zij hun onderhoudsplicht verder vervullen.

 

5. Vader/moeder sluit de volgende levensverzekering met het kind (tot 25 jaar) als begunstigde: beschrijving. (om het wegvallen van onderhoudsgeld n.a.v. het overlijden van vader/moeder te compenseren)

 

Hoeveel onderhoudsgeld voor het kind betaalt vader/moeder en hoe?

 

Maandelijks

 

6. Vader/moeder betaalt maandelijks bedrag euro onderhoudsgeld voor het kind (ononderbroken, ook in de maand waarin het kind in de zomervakantie bij vader/moeder verblijft).

 

7. Vader/moeder betaalt maandelijks bedrag euro onderhoudsgeld voor kind 1 en bedrag euro onderhoudsgeld voor kind 2.

 

8. Vader/moeder betaalt het onderhoudsgeld vóór de 10de van elke maand via een vaste overschrijvingsopdracht op de rekening nummer van moeder/vader (of op de kindrekening), met vermelding 'onderhoudsgeld voor het kind'.

 

Jaarlijks

 

9. Vader/moeder betaalt jaarlijks in de loop van de maand december bedrag euro onderhoudsgeld voor het kind.

 

10. Vader/moeder betaalt jaarlijks, in de maand januari, als bijkomend fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld voor het kind een gedeelte van zijn/haar vakantiegeld en eindejaarspremie van het vorige jaar; namelijk bedrag euro. Als het vakantiegeld plus de eindejaarspremie samen minder bedraagt dan bedrag euro, betaalt vader/moeder geen bijkomend onderhoudsgeld.

 

Eenmalig

 

11. Vader/moeder betaalt eenmalig een bedrag aan onderhoudsgeld voor het kind; namelijk bedrag euro (inkoopwaarde van het huis of ander; meestal fiscaal niet interessant).

 

Rechtstreeks aan het kind

 

12. Vanaf 18 jaar (of later, of Vanaf de maand die volgt op de maand waarin het kind alleen woont zonder ouder) stort vader/moeder het onderhoudsgeld voor het kind op een rekening op naam van het kind. Het kind beheert dit onderhoudsgeld dan zelf. (Vanaf dezelfde maand stort moeder/vader een bedrag gelijk aan het onderhoudsgeld op deze rekening op naam van het kind, als (niet fiscaal aftrekbare) bijdrage in onderhoud.)

 

Het bedrag van het onderhoudsgeld wordt al dan niet jaarlijks aan een indexcijfer aangepast

 

13. Het onderhoudsgeld voor het kind wordt niet aan een indexcijfer aangepast.

 

14. Het onderhoudsgeld wordt vanaf 1 januari 2017 jaarlijks aan het indexcijfer van de consumptieprijzen aangepast. (dit is de wettelijke regeling, voordeliger voor de ontvanger en dus ook voor het kind)

 

15. Het onderhoudsgeld wordt vanaf januari 2017 jaarlijks aan het gezondheidsindexcijfer aangepast. (dit kan worden overeengekomen, voordeliger voor de betaler)

 

16. De indexaanpassingen gebeuren volgens de formule: basisbedrag in euro maal nieuw indexcijfer gedeeld door aanvangsindexcijfer. Als basisbedrag geldt bedrag euro per kind. Als aanvangsindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat. Als nieuw indexcijfer geldt het indexcijfer van de maand waarin de overeenkomst werd gesloten. De indexering wordt jaarlijks toegepast vanaf de maand die volgt op de bekendmaking van het nieuwe indexcijfer. (Voorbeeld: op 24 mei 2017 wordt een overeenkomst gesloten, met onderhoudsgeld vanaf 1 juni 2017. Aanvangsindexcijfer is dat van april 2017. Eerste aanpassing gebeurt in mei 2018, met nieuwe indexcijfer van mei 2018, toegepast vanaf juni 2018; het indexcijfer van mei 2018 zal eind mei 2018 in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt)

 

17. Vader/moeder berekent jaarlijks de indexaanpassing van het onderhoudsgeld.

 

18. Op elke oudervergadering van januari berekenen de ouders de jaarlijkse indexaanpassing van het onderhoudsgeld.

 

Het bedrag van het onderhoudsgeld kan veranderen

 

19. Op elke oudervergadering van december beslissen de ouders of het onderhoudsgeld voor het kind in het volledige komende jaar gelijk blijft of verhoogt of verlaagt.

 

20. Op elke oudervergadering van december berekenen de ouders het onderhoudsgeld voor het kind voor het volledige komende jaar. Het bedrag euro geldt dan voor het volledige komende jaar, van januari tot en met december. De ouders berekenen het bedrag euro als volgt: beschrijving van een methode.

 

Vaste termijnen

 

21. Vanaf de maand van (de 6de en de 12de en 15de ) de 18de verjaardag van het kind verhoogt het onderhoudsgeld (telkens) met bedrag euro (bedrag euro jaarlijks aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen).

 

22. Het onderhoudsgeld verhoogt met 20% van het bedrag aan onderhoudsgeld dat geldt in de maand die aan de verhoging voorafgaat (bedrag onderhoudsgeld dat jaarlijks aangepast werd aan een indexcijfer).

 

23. In januari jaar verhoogt het onderhoudsgeld met bedrag euro. In januari jaar verhoogt het onderhoudsgeld met bedrag euro. In januari jaar verhoogt het onderhoudsgeld met bedrag euro. In januari jaar verhoogt het onderhoudsgeld met bedrag euro. (De bedragen in euro van de verhogingen worden niet aangepast aan een indexcijfer.) Dit betekent dat vader/moeder (voor de 2 kinderen samen) vanaf jaar bedrag euro betaalt, vanaf jaar bedrag euro, vanaf jaar bedrag euro, vanaf jaar bedrag euro.

 

24. Deze verhoging(en) bovenop de jaarlijkse indexering gebeurt(en) als en zodra vader/moeder een maandelijks officieel netto-inkomen heeft van minimum bedrag euro.

 

Situatie van het kind

 

25. Het onderhoudsgeld verhoogt drie maal met bedrag euro in september van het jaar waarin het kind naar de lagere school gaat, naar de middelbare school gaat, naar het hoger middelbaar onderwijs gaat. Het onderhoudsgeld verhoogt met bedrag euro in oktober van het jaar waarin het kind hoger onderwijs begint te volgen.

 

26. Het (maandelijks) onderhoudsgeld voor het kind verhoogt in de periode waarin voor het kind bijzondere noodzakelijke medische kosten moeten betaald worden. Nadien wordt het bedrag weer normaal euro.

 

27. Het (maandelijks) onderhoudsgeld voor het kind verhoogt in de periode waarin het kind dure hogere studies (concrete beschrijving) doet, bijvoorbeeld fotografie.

 

28. De verhoging wordt als volgt berekend: berekeningsmethode.

 

29. Zodra het kind een eigen tijdelijk officieel inkomen verwerft, bijvoorbeeld door een studentenjob, zullen de ouders op elke oudervergadering in december berekenen hoeveel onderhoudsgeld voor het kind vader/moeder zal aangeven aan de belastingen, zodat het totale jaarlijkse inkomen van het kind niet zo hoog wordt dat moeder/vader het belastingvoordeel door het kind fiscaal ten laste te hebben, verliest. (vader/moeder blijft het afgesproken bedrag euro onderhoudsgeld voor het kind betalen. Als blijkt dat het bedrag te hoog is (waardoor moeder/vader het kind niet meer fiscaal ten laste heeft), dan betaalt vader/moeder een gedeelte (het teveel) in de vorm van een (fiscaal niet aftrekbare) 'vergoeding'. De ouders delen het fiscaal verlies van vader/moeder. Moeder/vader betaalt op de volgende oudervergadering cash de helft van dit verlies aan vader/moeder. Als de bovenste belastingschijf van vader/moeder de schijf is waarop 45% belastingen moet betaald worden, dan betaalt moeder/vader ongeveer 1/6de van het onderhoudsgeld dat vader/moeder niet betaalt als 'onderhoudsgeld'.)

 

Uitgaven van vader/moeder

 

30. Als de lasten van vader/moeder toenemen door de geboorte van een kind in de nieuwe relatie van vader/moeder, dan verlaagt het onderhoudsgeld als volgt: berekeningsmethode van de verlaging.

 

Inkomen van vader/moeder

 

31. De clausules nummers gelden ook (niet) als vader/moeder (om welke reden ook) deeltijds gaat werken of als vader/moeder zelf ontslag neemt of andere.

 

32. Vader/moeder betaalt in elk geval, hoe laag zijn inkomen ook is, maandelijks minimum bedrag euro onderhoudsgeld voor het kind.

 

Inkomen van vader/moeder: uitkering of leefloon

 

33. Als vader/moeder als alleenstaande een werkloosheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering (na minimum één jaar ziekte) of een leefloon krijgt, dan bedraagt het onderhoudsgeld voor het (elk) kind 1/10de van de uitkering of van het leefloon. Als samenwonende betaalt vader/moeder het normale bedrag voor onderhoudsgeld.

 

34. Als vader/moeder niet langer verhoogde invaliditeitsuitkering (of werkloosheidsuitkering of leefloon) door gezinslast krijgt, dan wordt het onderhoudsgeld onmiddellijk als volgt aangepast. Als vader/moeder maandelijks een invaliditeitsuitkering (of een werkloosheidsuitkering of een leefloon) krijgt van minder dan bedrag euro, betaalt vader/moeder per kind maandelijks bedrag euro onderhoudsgeld. Als vader/moeder door arbeid een officieel netto maandelijks inkomen heeft van meer dan bedrag euro, dan betaalt vader/moeder per kind maandelijks bedrag euro onderhoudsgeld.

 

35. De eventuele vermindering van het onderhoudsgeld begint vanaf de maand die volgt op de maand waarin vader/moeder aan moeder/vader een kopie van een officieel document heeft gegeven waaruit blijkt dat het maandelijks inkomen minder is dan bedrag euro. De vermindering is tijdelijk. Vader/moeder betaalt opnieuw het normale bedrag euro voor onderhoudsgeld zodra het inkomen van vader/moeder stijgt boven bedrag euro.

 

36. Als vader/moeder meer dan een jaar enkel een vervangingsinkomen (werkloosheid of invaliditeit of pensioen) of leefloon of gewaarborgd inkomen bejaarden heeft waardoor het door vader/moeder te betalen bedrag onderhoudsgeld voor het kind vermindert, dan evalueren de ouders, op eenvoudig verzoek van een ouder, de volledige kostenregeling, met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar. De kostenregeling wordt eventueel veranderd.

 

37. Als vader/moeder als alleenstaande een werkloosheidsuitkering of een invaliditeitsuitkering (na minimum één jaar ziekte) of een leefloon krijgt, dan bedraagt het onderhoudsgeld 1/8ste van de uitkering of het leefloon. Als samenwonende (eventueel gehuwde) werkloze of invalide betaalt vader/moeder het normale bedrag euro voor onderhoudsgeld. De eventuele vermindering van het onderhoudsgeld begint vanaf de maand die volgt op de maand waarin vader/moeder aan moeder/vader een kopie van een officieel document gaf, waaruit blijkt dat hij als alleenstaande een uitkering of leefloon krijgt. De vermindering is tijdelijk. Zodra vader/moeder geen uitkering meer krijgt of samenwoont, betaalt vader/moeder opnieuw het normale bedrag euro aan onderhoudsgeld.

 

Inkomen van vader/moeder: maandelijks netto-inkomen

 

38. Als het maandelijks officieel netto-inkomen uit arbeid (loon of vervangingsinkomen zonder jaarlijks vakantiegeld en premies) van vader/moeder minder is dan bedrag euro (bedrag jaarlijks in januari aangepast aan de gezondheidsindex), dan bedraagt het maandelijks onderhoudsgeld per kind 1/7de van het maandelijks officieel netto-inkomen van vader/moeder. De eventuele vermindering van het onderhoudsgeld begint vanaf de maand die volgt op de maand waarin vader/moeder aan moeder/vader een kopie van een officieel document heeft gegeven waaruit blijkt dat het maandelijks inkomen minder is dan bedrag euro. De vermindering is tijdelijk. Vader/moeder betaalt opnieuw het normale bedrag euro onderhoudsgeld zodra het inkomen van vader/moeder stijgt boven bedrag euro.

 

39. Als het maandelijks officieel netto-inkomen van vader/moeder minder is dan bedrag euro, dan bedraagt het maandelijks onderhoudsgeld per kind bedrag euro. Als het officieel maandelijks netto-inkomen van vader/moeder tussen bedrag euro en bedrag euro ligt, dan bedraagt het maandelijks onderhoudsgeld per kind bedrag euro. Als het maandelijks officieel netto-inkomen van vader/moeder meer is dan bedrag euro, dan bedraagt het maandelijks onderhoudsgeld per kind 1/10 van dit inkomen van vader/moeder. Deze bedrag euro en van het inkomen van vader/moeder worden niet aangepast aan een index. Vader/moeder begint het nieuwe bedrag euro voor onderhoudsgeld te betalen vanaf de eerste maand waarin vader/moeder een nieuw inkomen heeft. Vader/moeder bewijst zijn/haar nieuw inkomen met een officieel document; bijvoorbeeld een individuele loonfiche.

 

40. Op elke oudervergadering van december berekenen de ouders als volgt het onderhoudsgeld van vader/moeder op basis van het bewijs van het inkomen van vader/moeder: berekeningsmethode.

 

Inkomen van vader/moeder: jaarlijks netto belastbaar inkomen van vader/moeder

 

41. Als het jaarlijks officieel netto belastbaar (beroeps)inkomen van vader/moeder minder is dan bedrag euro, dan bedraagt het jaarlijks onderhoudsgeld per kind 1/8ste van dit inkomen van vader/moeder. Vader/moeder toont moeder/vader in juni zijn/haar ingevuld aangifteformulier voor de inkomsten van het vorige jaar. De eventuele vermindering van het onderhoudsgeld gaat met terugwerkende kracht in vanaf januari van het lopende jaar. Een vermindering met terugwerkende kracht wordt afgetrokken van het door vader/moeder in de loop van het jaar te betalen onderhoudsgeld. Een vermindering geldt voor één volledig jaar (van januari tot en met december). Vanaf januari van het volgende jaar betaalt vader/moeder opnieuw het normale bedrag voor onderhoudsgeld.

 

42. Als het jaarlijks officieel netto belastbaar inkomen van vader/moeder minder is dan bedrag euro, dan bedraagt het jaarlijks onderhoudsgeld per kind 1/10de van dit inkomen van vader/moeder. Het maandelijks onderhoudsgeld is hiervan 1/12de.

 

43. Als het jaarlijks officieel netto belastbaar inkomen van vader/moeder meer is dan bedrag euro, dan verhoogt het onderhoudsgeld. De verhoging is gelijk aan 1/10de van het verschil tussen zijn/haar huidige inkomen en het inkomen van het vorige jaar, gespreid over 12 maanden.

 

Berekening onderhoudsgeld in verhouding tot inkomen van vader/moeder

 

44. 'Officieel netto belastbaar inkomen' betekent: netto belastbaar inkomen uit arbeid (als zelfstandige of in loondienst; nettoloon, netto vakantiegeld, netto eindejaarspremie, maaltijdcheques, bedrijfswagen, andere) of vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen) of leefloon. Met schulden wordt geen (wel) rekening gehouden. Met andere (on)roerende inkomsten en bijhorende fiscale gevolgen (en met geld uit een nalatenschap) wordt geen (wel) rekening gehouden. (Het is verboden een overeenkomst te maken over een niet-opengevallen nalatenschap. Daardoor kan de afspraak i.v.m. een erfenis betwist en door een rechter nietig verklaard worden.)

 

45. De ouders berekenen het jaarlijks officieel netto belastbaar inkomen van vader/moeder aan de hand van het laatste door vader/moeder ingevulde aangifteformulier (informatie over inkomstenjaar vorig jaar). Vader/moeder geeft de belastingen de toestemming om aan moeder/vader op eenvoudig verzoek de juistheid van de door vader/moeder gegeven informatie te bevestigen.

 

46. (kostenco-ouderschap) Als een ouder een maandelijks officieel netto-inkomen heeft van minder dan het geldende maximum leefloon, dan evalueren de ouders de kostenregeling met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar. Mits wederzijds akkoord vermindert dan het onderhoudsgeld of de bijdrage in onderhoud. De andere ouder blijft verder hetzelfde bedrag euro betalen, waardoor het totale bedrag euro op de kindrekening vermindert en de ouders dus moeten bezuinigen op de kosten. Als deze periode langer dan een jaar duurt, wordt de kostenregeling volledig geëvalueerd en veranderd.

 

47. (kostenco-ouderschap) Gedurende de periode dat een ouder een maandelijks officieel netto-inkomen heeft van minder dan het geldend maximum leefloon, betaalt deze ouder 1/6de van zijn/haar inkomen als onderhoudsgeld voor het kind. Deze vermindering begint vanaf de maand die volgt op de maand waarin deze ouder aan de andere ouder een fotokopie heeft gegeven van een officieel document waaruit zijn/haar inkomen blijkt. De andere ouder blijft verder hetzelfde bedrag euro betalen, waardoor het totale bedrag euro op de kindrekening vermindert en de ouders dus moeten bezuinigen op de kosten. Als deze periode langer dan een jaar duurt, wordt de kostenregeling, op eenvoudig verzoek van een ouder, volledig geëvalueerd en veranderd, met de hulp van een ouderschapsbemiddelaar.